logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Kodrąb

www.kodrab.akcessnet.net  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Urząd / Zabytki gminy
1.

Kościół w Bugaju

Kościół na Bugaju

Kościół w Bugaju 

Zbudowany został prawdopodobnie w końcu XVII. Jest budowlą o konstrukcji   zrębowej , jednonawowej, z prostokątnym prezbiterium i przylegającą do niego zakrystią.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KODRĄB
Za treść odpowiada: Wioletta Marcinkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Szustakiewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-02-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-02-07
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-19 12:11

rejestr zmian publikacji »

2.

Kościół w Rzejowicach

Kościół w Rzejowicach
Kościół w Rzejowicach 
Jest budowlą drewnianą o konstrukcji zrębowej . Zbudowany został w latach 1708 – 1711 staraniem proboszcza Macieja Wilczyńskiego , Kanonika Kurzelowskiego . W 1900 roku przedłużono od zachodu nawę kościoła i dobudowano kruchtę od strony południowej.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KODRĄB
Za treść odpowiada: Wioletta Marcinkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Szustakiewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-02-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-02-07
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-19 12:14

rejestr zmian publikacji »

3.

Dwór w Zakrzewie

Dwór w Zakrzewie 
 
Historia dworku w Zakrzewie, jest owiana legendą. Tutejsi mieszkańcy powtarzają zapamiętaną z dawnych czasów anegdotkę o tym, w jaki sposób powstał ów ”Pałacyk”.

Majstrów ze sobą .Jeden twierdził, że postawi pałac „Założyło się dwóch na wodzie, a drugi temu zaprzeczał uważając to za rzecz niewykonalną. Ten pierwszy osuszył, a potem zakrzewił  obszar, gdzie obecnie jest park i dworek, i postawił pałacyk na wodzie”. Bardzo możliwe , że od czasownika „zakrzewić” wywodzi się nazwa miejscowości Zakrzew .

Wieś Zakrzew Wielki położona jest na wschód od Radomska (10km od miasta), przy drodze do Przedborza. Niewiele dziś pozostało po bogatym folwarku i zabytkowym pałacu. Jednakże spostrzegawczy podróżni dostrzegą zapewne kilkusetletnie drzewa ogrodzone białym parkanem górujące nad wsią swą wielkością i kształtem. Zarówno zachowany szlachecki dworek jak i otaczający go park wpisane są do rejestru zabytków, jako "bezcenne dziedzictwo kultury i historii polskiej".

Pierwsza wzmianka o wsi Zakrzew pochodzi z 1393 r. wymienia się wówczas Stachnę z Zakrzewa w sporze o wieś. Wiadmo, iż w wiekach średnich osada leżała w powiecie radomszczańskim, województwie sieradzkim i była własnością szlachecką. Dziesięcina z łamów kmiecych i folwarcznych płynęła do plebana w Kodrębie. Na początku XVI w., wieś podzielona na dwie części należała do braci Jana i Melchiora.

Trzysta lat później dobra Zakrzewa i Łagiewnik należały do Ksawerego Turkowskiego, stolnika szadkowskiego. W 1822 r. dobra te kupił Antoni Załustowski za 137 tyś. zł, a odziedziczył je jego syn. Z tego okresu pochodzi prawdopodobnie dwór i park. W 1860 r. wycenione na 180 tyś. zł dobra należały do Eleonory Załustowskiej, ale pięć lat później jako właściciel ponownie notowany jest Antoni Załustowski.  W 1871 r. na licytacji majątek kupuje Antoni Rogowski, a w 1890 r. Leon Oponcewicz, który sprzedaje go Jadwidze Nekanda-Trepce. Z domu psarskiej za 62 tyś. rubli. Rodzina Nekanda-Trepków znana była jeszcze za czasów Łokietka. Przedstawiciele tego rodu opiekowali się i strzegli młodego Kazimierza Wielkiego. Natomiast Psarscy wybudowali w Sulejowie istniejące do dziś piece wapienne a także kolejkę wąskotorową dowożącą wapno do pobliskiego Piotrkowa.
W końcu wieku wieś Zakrzew liczyła 19 domów, 260 mieszkańców i 661 mórg. W 1919 r. majątek otrzymuje Maria Regina Nekanda-Trepke, córka Feliksa Cyrusa Sobolewskiego, generała armii austrowęgierskiej. Po śmierci Feliksa wdowa oddaje majątek w administrację Henrykowi Stokowskiemu, a później kuzynowi właścicielki Zygmuntowi Kamockiemu z Posiłowa. Gdy wybuchła II wojna światowa wyruszył on z grupą mieszkańców Zakrzewa na Wschód, aby wziąć udział w walkach z okupantami. Prawdopodobnie zakończył swe życie wraz z innymi polskimi oficerami zamordowanymi przez władze sowieckie w obozach jenieckich. Żona Zygmunta została wywieziona do obozu koncentracyjnego.
 Podczas okupacji majątkiem zakrzewskim zarządzali Niemcy, a od 1945 r. przeszedł na własność skarbu państwa. Ziemię i folwark przejęła Gminna Spółdzielnia Produkcyjna . We dworze mieścił się początkowo posterunek milicji, od 1950 r Dom Dziecka, później szkoła powszechna i przedszkole. Przez wiele lat mieszkała we dworze emerytowana dyrektorka szkoła, która w miarę swoich możliwości opiekowała się budynkiem. Obecnie po wystawieniu posiadłości na sprzedaż przez Gminę znajduje się ona w rękach prywatnych.
W porównaniu z innymi obiektami zabytkowymi na terenie Gminy Kodrąb. Zespół pałacowo-parkowy w Zakrzewie jest obecnie w dość dobrym stanie. Swoją kondycję zawdzięcza nie tylko powojennej polityce państwa i władz gminy, ale w znacznej mierze opiece jaką otaczali go mieszkańcy Zakrzewa. Dzięki temu były majątek szlachecki w miarę dobrym stanie przetrwał próbę czasu i nie podzielił losu wielu wspaniałych posiadłości, zniszczonych i zdewastowanych z powodu głupoty i zawiści.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KODRĄB
Za treść odpowiada: Wioletta Marcinkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Szustakiewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-02-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-02-07
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-01 11:31

rejestr zmian publikacji »

4.

Wapienniki

Wapienniki
Na terenie gminy od dawna istniały zakłady przemysłu przetwórczego wykorzystujące miejscowe surowce.W okolicy Kodręba znajdowały się piece wypalające wapno z miejscowych złóż. Obecnie pozostały  jedynie dwa zabytkowe piece. Pierwszy z nich młodszy  stoi w Smotryszewie. Drugi to piec „Helena” zbudowany z cegieł sprzed trzystu lat, teren na którym się znajduje od kilkudziesięciu lat należy do szlacheckiej rodziny państwa Wilkoszewskich. Przodkiem tej rodziny był rycerz Władysława Łokietka Florian Szary, herbu „Jelita”.
 

Wapienniki istnieją na terenie naszego województwa, odkąd człowiek nauczył się wydobywać i przetwarzać skały wapienne. Na terenie gminy Kodrąb można odnaleźć ślady tej działalności, gdyż obfituje ona w pokłady skał kredowych i jurajskich zalegających tuż pod powierzchnią ziemi. W odległości około dwóch kilometrów na północ od miejscowości Zakrzew ciągną się niewielkie wzniesienia zwane antykliną Kodręba. Obok antykliny (wypiętrzenia) Radomska i Chełma są to największe wyniesienia na terenie powiatu.
     Umiejętność wypalania wapna przynieśli ze sobą do Ziemi Piotrkowskiej Cystersi i osadnicy niemieccy. Pierwsze piece były bardzo prymitywne z czasem uległy unowocześnieniu. Do dziś istnieją w powiecie radomszczańskim zabytkowe piece zwane wapiennikami. Terminu tego używa się również w języku potocznym dla określenia całości terenu, z którego wydobywa się skałę wapienną czyli kruszywo.
    Antyklina Kodręba rozciąga się od miejscowości Smotryszew do Moczydeł, przecinając pod kątem prostym drogę prowadzącą z Radomska do Końskich. Właściciele tych terenów byli jednocześnie właścicielami kopalń. Najstarsza informacją dotyczącą tutejszych wapienników pochodzi sprzed prawie pięciuset lat. Wymienia się wówczas miejscowość Rogaczin dzisiejszy Rogaszyn jako skupisko trzech największych odkrywek. Z czasem miejscowość przechodziła z rąk do rąk, dosyć często zmieniając właścicieli. Tutejsi mieszkańcy mogli jednak bez przeszkód pracować przy wydobyciu kruszywa, wypalaniu wapna, jego transporcie czy wyrębie drewna, którym palono początkowo w piecach. Wypalony produkt przewożono w specjalnych beczkach furmankami do Radomska. Jeszcze po drugiej wojnie światowej pracowało w Rogaszynie kilka z czynnych pieców. Niestety prywatni właściciele, zmuszeni zostali do zawieszenia swej działalności, gdyż nie byli w stanie sprostać warunkom narzuconym przez państwo. Jednym z nich był pan Rygielski, który poświęcił cały swój majątek na uruchomienie własnego pieca w 1957r. Stracił wszystko w ciągu zaledwie pół roku, ponieważ został obłożony podatkami tzw. domiarami. Niepowodzenia te doprowadziły w ostateczności do jego samobójczej śmierci. Od połowy lat sześćdziesiątych monopol na wydobycie surowców z terenu Rogaszyna miały Łódzkie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, które pod zmienioną nazwą pracują tam do dziś.

Najlepiej zachowanym piecem był Mazur, pochodzący z początków naszego wieku. Do niedawna Mazur należał do KOSMIN-u, który prowadził działalność wydobywczą na terenie Rogaszyna. Niestety wyburzono go ponieważ nikt nie był w stanie pokryć kosztów związanych z renowacją pieca. Swym wyglądem Mazur przypominał istniejące do dziś piece w Sulejowie Jana i Wiktora.
 

                  

Cały teren należy od kilkudziesięciu lat do szlacheckiej rodziny Wilkoszewskich. Nabyli oni te tereny po II wojnie światowej dzięki pokrewieństwu z właścicielką Zakrzewa Jadwigą Nekandą-Trepką. Rodzina Wilkoszewskich zainwestowała w wapienniki cały swój majątek, niestety powojenne ustawy szykany i procesy prywatnych właścicieli uniemożliwiły im rozwijanie działalności gospodarczej. Ostatni potomek rodu Wilkoszewskich żyje do dziś patrząc na upadek rodzinnego dorobku.
Piece wapienne stanowią od wieków ciekawy element krajobrazu Polski centralnej i południowej. Od kiedy wprowadzono nowe technologie produkcji wapna, tradycyjne wapienniki odeszły w zapomnienie i niszczeją w samotności. Pamiętajmy o tych wyjątkowych warsztatach pracy naszych przodków. Bez naszej pamięci wiekowe wapienniki nie przetrwają próby czasu


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KODRĄB
Za treść odpowiada: Wioletta Marcinkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Szustakiewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-02-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-02-07
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-01 11:28

rejestr zmian publikacji »

5.

Jesion kroczący

Jesion kroczący

Jesion kroczący 

Na terenie należącym do pana Wilkoszewskiego znajduje się ciekawy okaz przyrodniczy – jesion kroczący.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KODRĄB
Za treść odpowiada: Wioletta Marcinkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Szustakiewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-02-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-02-07
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-19 12:13

rejestr zmian publikacji »

6.

Kościół w Dmeninie

Kościół w Dmeninie 

Ufundowany przez biskupa Franciszka Kobielskiego w roku 1748. W kościele współwystępują elementy XV- wieczne i barokowe. Kościół  nie posiada wieży. W końcu XVIII  wymurowano dzwonnicę przykrytą namiotowym, lekko załamanym dachem.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KODRĄB
Za treść odpowiada: Wioletta Marcinkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Wioletta Marcinkowska
Data wytworzenia informacji: 2006-02-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-02-07
Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-07 08:40

rejestr zmian publikacji »

7.

Kościół w Kodrębie

Kościół w Kodrębie

Kościół w Kodrębie 

Świątynia w Kodrębie powstała prawdopodobnie w połowie XV w. Ufundował ją i wzniósł założyciel i właściciel wsi, Mikołaj Kodrębski (łac. Nicolaie Codrembski). Pierwotny drewniany kościół spłonął w 1481 r., na tym samym miejscu postawiono nowy, murowany, pod wezwaniem św. Jadwigi i św. Małgorzaty. Obecnie patronką kościoła jest tylko św. Jadwiga Śląska. Ponieważ teren Kodręba obfituje w źródła i podmokłe grunty, kościół zbudowano na usypanym wzniesieniu, które z czasem opadło. Do najstarszych i najciekawszych elementów zabytkowego kościoła należą: para drzwi późnogotyckich, odrzwia z ornamentem: napisem i herbem rodowym Kodrębskich i datą 1517 r., chrzcielnica z początków XVI w., krucyfiks z pocz. XVI w. - mniejszy wewnątrz świątyni i większy na zewnątrz z 1618 r. W posiadaniu parafii znajdują się również zabytkowe ornaty, monstrancja i mszał.

Inskrypcje

Inskrypcje znajdujące się w kościele parafialnym są jednymi z najstarszych jakie zostały zarejestrowane w byłym woj. piotrkowskim. Jak podaje Corpus Inscriptionum Poloniae na liczbę pięciuset odnalezionych inskrypcji starsze znajdują się tylko w dziesięciu miejscowościach. min. Wielgomłynach, Sulejowie, Będkowie.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KODRĄB
Za treść odpowiada: Wioletta Marcinkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Szustakiewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-02-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-02-07
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-19 12:16

rejestr zmian publikacji »

8.

OBIEKTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W EWIDENCJI ZABYTKÓW

Wykaz obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej

na terenie gminy Kodrąb

 

 

 

 

 L.p.

Miejscowość,

obiekty

podlegające

zabezpieczeniu

Elementy

obiektu

podlegające

zabezpieczeniu

Proponowany

sposób

zabezpieczenia

obiektu

 

 

Koszty

 

 

Uwagi

   1.

Antoniów

Cmentarz ewangelicki

ZGK  Kodrąb

 

 

   2. 

Bugaj

Układ przestrzenny-

Przysiółek

ZGK Kodrąb

 

Do XIII w.

   3.

Bugaj

Cmentarz rzymsko-katolic-

ki przykościelny

ZGK Kodrąb

 

 

   4.

Dmenin

Cmentarz rzymsko-katolic-

ki przykościelny

ZGK Kodrąb

 

 

   5.

Dmenin

Cmentarz

rzymsko-katolicki

ZGK Kodrąb

 

XIX w.

   6.

Dmenin

Ogrodzenie kościoła

z bramą

ZGK Kodrąb

 

2 poł.

XVIII w.

  7.    

Dmenin

Plebania

ZGK Kodrąb

OSP Dmenin

 

1882 r.

  8.   

Dmenin

Układ przestrzenny – wieś

sznurowa

ZGK Kodrąb

 

1934 r.

  9.

Feliksów

Cmentarz ewangelicki

ZGK Kodrąb

 

 

 10.

Florentynów

Cmentarz ewangelicki

ZGK Kodrąb

 

 

 11.

Frachowiec

Kapliczka rzymsko-kato-

licka

ZGK Kodrąb

 

1916 r.

 12.

Kodrąb

Cmentarz

Rzymsko-katolicki

ZGK KOdrąb

 

 

 13.

Kodrąb

Gorzelnia

ZGK Kodrąb

OSP Kodrąb

 

l. 70-80

XIX w.

 14.

Kodrąb

Młyn motorowy

ZGK Kodrąb

OSP Kodrąb

 

1923 r.

 15.

Kodrąb

 Park

ZGK Kodrąb

 

Pocz.

XIX w.

 16.

Kodrąb

Złozony układ przestrzenny

ZGK Kodrąb

 

1384 r.

 17.

Kodrąb

Brama-dzwonnica

ZGK Kodrąb

 

2 poł.

XIX w.

 18.

Konradów

Cmentarz ewangelicki

ZGK Kodrąb

 

 

 19.

Lipowczyce

Kaplica

ZGK Kodrąb

OSP Lipowczyce

 

1930 r.

 

 

 

Wykaz obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej

na terenie gminy Kodrąb (ciąg dalszy)

 

 

 

 

L.p.

Miejscowość,

obiekty

podlegające

zabezpieczeniu

Elementy

obiektu

podlegające

zabezpieczeniu

Proponowany

sposób

zabezpieczenia

obiektu

 

 

Koszty

 

 

Uwagi

  20.

Lipowczyce

Układ przestrzenny

ZGK Kodrąb

OSP Lipowczyce

 

 

  21.

Rzejowice

Cmentarz rzymsko-

katolicki

ZGK Kodrąb

 

 

  22.

Rzejowice

Młyn motorowy

ZGK Kodrąb

OSP Lipowczyce

 

1918 r.

  23.

Rzejowice

Złożony układ

przestrzenny

ZGK Kodrąb

OSP Rzejowice

 

1357 r.

  24.

Smotryszów

Piece wapiennicze

ZGK Kodrąb

OSP Smotryszów

 

1884 r.

  25.

Smotryszów

Ruina dworu

ZGK Kodrąb

OSP Smotryszów

 

1907 r.

  26.

Smotryszów

Wapiennik

ZGK Kodrąb

 

koniec

XIX w.

  27.

Wola Malowana

Młyn motorowy

ZGK Kodrąb

OSP Wola Malowana

 

1916 r.

  28.

Wola Malowana

Układ przestrzenny –

wieś sznurowa

ZGK Kodrąb

OSP Wola Malowana

 

 

  29.

Zakrzew

Spichlerz

ZGK Kodrąb

OSP Kodrąb

 

koniec

XIX w.

  30.

Zalesie

Układ przestrzenny –

przysiółek

ZGK Kodrąb

OSP Gosławice

 

 

  31.

Zapolice

Układ przestrzenny –

ulicówka

ZGK Kodrąb

OSP Zapolice

 

1386 r.

 

Wykaz obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków

na terenie gminy Kodrąb

 

 

 

L.p.     

Miejscowość,

obiekty podlega-

jące zabezpiecze-

niu

Elementy

obiektu

podlegające

zabezpieczeniu

Proponowany

sposób

zabezpieczenia

obiektu

 

Koszty

 

Uwagi

  1.    

Bugaj

Dmeniński

Kościół parafialny,

rzymsko-katolicki

ZGK Kodrąb

OSP Gosławice

 

XVIII w.

  2.

Dmenin

Dzwonnica

ZGK Kodrąb

OSP Dmenin

 

Poł.

XVIII w.

  3.

Dmenin

Kościół parafialny,

rzymsko-katolicki

ZGK Kodrąb

OSP Dmenin

 

2 poł.

XV w.

  4.  

Kodrąb

Kościół parafialny,

rzymsko-katolicki

ZGK Kodrąb

OSP Kodrąb

 

1514-

1517

  5.

Rzejowice

Kościół parafialny,

rzymsko-katolicki

ZGK Kodrąb

OSP Rzejowice

 

1708-

1711

  6.

Rzejowice

Dzwonnica

ZGK Kodrąb

OSP Rzejowice

 

Połowa

XIX w.

  7.

Smotryszów

Park

ZGK Kodrąb

OSP Smotryszów

 

Pocz.

XIX w.

  8.  

Widawka   

Park

ZGK Kodrąb

OSP Widawka

 

XIX w.

  9.  

Zakrzew

Dwór

ZGK Kodrąb

OSP Kodrąb

 

1860 r.

 10.

Zakrzew

Park

ZGK Kodrąb

OSP Kodrąb

 

Koniec

XIX w.

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KODRĄB
Za treść odpowiada: Wioletta Marcinkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Wioletta Marcinkowska
Data wytworzenia informacji: 2006-01-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-01-10
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-10 09:41

rejestr zmian publikacji »

9.

SPIS ZABYTKÓW RUCHOMYCH

 

 

L.p.

 

 

     Wyszczególnienie

    Ilość

   (sztuk)

Numer

rejestru

(inwentarza)

Numer

opakowania

(skrzyni)

Miejsce

i sposób zabez-

pieczenia

   1

                             2                                            

          3

           4

         5

          6

                                           M A L A R S T W O

    1

    2

    3

    4

    5

    6

 

    7

    8

    9

  10

 

Obraz „Święty Leonard”

Obraz „Matka Boska Bolesna”

Obraz „Chrystus”

Obraz „Matka Boska pod Krzyżem”

Obraz  „Święty Mikołaj”

Obraz „Chrystus Cierniem           Koronowany”

Obraz „Matka Boska Pocieszenia”

Obraz „Veraikon”

Obraz „Przemienienie Pańskie”

Obraz „Portret Józefa Załuskowskiego”

 

         1

         1

         1

         1

         1

         1

 

         1

         1

         1

         1

    178/2

    178/10

    178/9

    178/7

    178/8

    178/14

 

    178/11

    178/5

    178/4

    178/12

 

 

 

                                          R Z E Ź B A

    1

    2

   

    3

   

    4

    5

    6

Rzeźba „Chrystus ECCE HOMO”

Blacha trumienna Franciszka Załuskiego

Blacha trumienna Romana Skarbka Ankwicza

Nagrobek Hrabiego Skarbka

Kropielnica wisząca

Prospekt organowy

 

         1

 

         1

 

         1

         1

         1

         1

    178/15

 

    178/23

 

    178/21

   

    178/20

    178/17 

   

 

 

                                        

    1

    2

    3

 

    4

Ołtarz Główny p.w.  Sw. Leonarda

Ołtarz boczny p.w. Przemienienia

Ołtarz boczny p.w. Matki Boskiej Bolesnej

Ambona

          1

          1

 

          1

          1

   178/1

   178/3

 

   178/6

   178/16

 

 

 

 

 

L.p.

       

               Wyszczególnienie

    Ilość

   (sztuk)

     Numer

   Rejestru

Numer

Opakowania

(skrzyni)

Miejsce i

Sposób za-bezpiecz.

                                    M A L A R S T W O

    1

 

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

Obraz „Portret trumienny Mikołaja Kobielskiego”

Obraz „Matka Boska Różańcowa”

Obraz „Święta Maria Magdalena”

Obraz „Święta Anna z Marią”

Obraz „Matka Boska Bolesna”

Obraz „Św. Szymon i Św. Juda Tadeusz”

Obraz „Św. Antoni Padewski”

Obraz „Św. Franciszek”

Obraz „Koronacja Najśw. Marii Panny”

         1

 

         1

         1

         1

         1

         1

         1

         1

         1

     181/8

 

     01/2003

     181/4

     181/3

     181/2

     181/13

     181/6

     181/7

    

 

 

                                   R  Z E Ź B A

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

   10

   11

   12

   13

   14

Rzeźba „Św. Paweł”

Rzeźba „Św. Piotr”

Krucyfiks

Krucyfiks Ołtarzowy

Krucyfiks Ołtarzowy

Krucyfiks

Chrzcielnica

Chrzcielnica

Świecznik

Kielich Mszalny

Kielich

Kielich Mszalny

Kielich

Monstrancja

         1

         1

         1

         1

         1

         1

         1

         1

         1

         1

         1

         1

         1

         1

     181/13

     181/13

 

 

 

 

     181/9

 

 

 

     181/11 

 

     181/10 

     181/17    

 

 

                                   E P I T A F I A

     1

     2

     3

     4

Tablica epitafijna St. Wiesiołowskiego

Epitafium Antoniego Borkowskiego

Tablica epitafijna M. Święcickiej

Tablica pamiątkowa ks. I. Mosińskiego

         1

         1

         1

         1

 

     181/16

 

 

 

 

 

L.p.

       

            Wyszczególnienie

     Ilość

    (sztuk)

    Numer

   Rejestru

Numer

opakowania

(skrzyni)

Miejsce

i sposób

zabezpiecz.

 

   1

 

   2

 

   3

 

   4

   5

Ołtarz Główny Św. Św. Szymona i

     Judy

Ołtarz Boczny p.w. Matki Boskiej

     Bolesnej

Ołtarz Boczny p.w. Św. Antoniego

     Padewskiego

Chór muzyczny

Zamek ślusarski

          1

 

          1

 

          1

 

          1

          1

     181/13

 

     181/1

 

     181/5

 

     181/15

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

Wyszczególnienie

    Ilość

   (sztuk)

  Numer

 Rejestru

Numer

opakowania

(skrzyni)

Miejsce i

sposób za-

bezpiecz.

                                M A L A R S T W O

   1

Obraz ”Trumienny portret szlachcica”

        1

    184/1

 

 

                                R Z E Ź B A

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

Rzeźba „Św. Florian”

Rzeźba Nieznanego Świętego

Rzeźba  „Św. Jan Chrzciciel”

Rzeźba „Św. Wojciech”

Rzeźba „Krucyfiks”

Rzeźba „Chrystus Ukrzyżowany”

Rzeźba „Chrystus Ukrzyżowany”

Rzeźba „Św. Michał Archanioł”

Rzeźba  „Chrystus w grobie”

Rzeźba „Aniołek”

Rzeźba „Aniołek”

Rzeźba „Aniołek”

Rzeźba „Anioł”

Rzeźba „Święty Diakon”

Rzeźba „Św. Jan Nepomucen”

Chrzcielnica

Chrzcielnica

Kropielnica

Świecznik Paschalny

Monstrancja

Krzyż Ołtarzowy

Kielich

Lichtarz

Monstrancja

Krucyfiks

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        2

        1

        1

 

 

 

 

    184/2

 

 

    184/4

    184/7

      

 

 

 

    184/5

    184/6

    184/9

    184/8

   

 

    184/15

    184/17

    184/16

184/18-19

    184/14

    184/3

 

 

 

 

 

 

L.p.

 

                   Wyszczególnienie

    Ilość

   (sztuk)

   Numer

  Rejestru

Numer

opakowania

(skrzyni)

Miejsce i

sposób

zabezpiecz.

                                    E P I T A F I A

    1

    2

    3

Tablica pamiątkowa

Tablica epitafijna M. Ślaskiej

Tablica pamiątkowa

         1

         1

         1

    184/13

   

    184/12

 

 

                                    S Z A T Y    L I T U R G I C Z N E

   1

   2

   3

   4

   5

Ornat czerwony

Ornat zielony

Ornat biały

Ornat zielony

Ornat biały

        1

        1

        1

        1

        1

    184/23

    184/22

    184/21

    184/25

    184/24

 

 

 

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

Ołtarz Główny

Ołtarze boczne

Prospekt organowy

Ambona

Drzwi z zamkiem

Odrzwia

Odrzwia

Portal

Drzwi żelazne z zamkiem

        1

        2

        1

        1

        1

        1

        1

        1

        1

 

 

 

 

    184/20

    184/11

 

    184/10

    184/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KODRĄB
Za treść odpowiada: Wioletta Marcinkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Wioletta Marcinkowska
Data wytworzenia informacji: 2006-01-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-01-10
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-10 09:33

rejestr zmian publikacji »

10.

STANOWISKO KIEROWANIA

URZĄD GMINY w  KODRĘBIE

                   ulica  22 Lipca 7

                   tel.  0-44-681-93-25

                   fax. 0-44-681-93-17

           Schemat łączności i powiadamiania jednostek organizacyjnych i współdziałających na terenie gminy przedsta-

wia załącznik nr 4 do niniejszego planu

            Schemat współdziałania, powiadamiania i łączności jednostek nadrzędnych, samorządowych i służb Straży Pożarnych i Policji Państwowej przedstawia załącznik nr 4 i 5 do niniejszego planu.

            W przypadkach powstania strat w zabytkach ruchomych i nieruchomych należy informować organy administracji publicznej, a w szczególności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz organy założycielskie o:

-  stratach – dokumentując zdarzenia poprzez filmowanie i

    fotografowanie

-  podjętych działaniach zabezpieczających

-  wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej

-         potrzebach pomocy

              

 

 

 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KODRĄB
Za treść odpowiada: Wioletta Marcinkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Wioletta Marcinkowska
Data wytworzenia informacji: 2006-01-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-01-10
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-10 09:40

rejestr zmian publikacji »

11.

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA

a)   w czasie pokoju

 

         W czasie pokoju należy liczyć się z możliwością wystąpienia następujących zagrożeń na terenie gminy:

-  skażenia promieniotwórcze (radiologiczne)

-  zakażenia biologiczne ludzi i zwierząt

-  pożary w tym pożary przestrzenne

-  zawieje śnieżne i huragany

-  katastrofy budowlane

-  akcje terrorystyczne

-  podtopienia wiosenne i gwałtowne ulewy

         Skażenia promieniotwórcze oraz zakażenia biologiczne

       nie zagrażają bezpośrednio usytuowanym na terenie gminy

       zabytkom, mogą jednak zakłócić, a nawet uniemożliwić prace

       związane z zabezpieczaniem zabytków w przypadku wystąpienia

       innych zagrożeń.

 

       -  w okresie pokoju dużym zagrożeniem dla zabytków mogą być

           pożary. Gmina Kodrąb dysponuje 10 jednostkami OSP, które

           zabezpieczają potrzeby gminy w zakresie walki z pożarami.

           Zagrożenie pożarowe w obiektach zabytkowych może wystąpić

           w różnych okolicznościach. Przyczyną pożarów mogą być

           czynniki wewnętrzne (zaprószenie ognia, wadliwe działanie

           instalacji elektrycznej) i zewnętrzne (uderzenie pioruna,

           podpalenie, przeniesienie ognia z innego źródła pożaru).

 

           Aby zminimalizować zagrożenie pożarowe należy podjąć

           następujące czynności:

           -  zainstalować przeciwpożarowe systemy alarmowania

           -  wyposażyć obiekty zabytkowe w podstawowy sprzęt

              gaśniczy

           -  oznakować drogi pożarowe i ewakuacyjne

           -  prowadzić bieżącą konserwację i przeglądy instalacji

              elektrycznej w obiektach zabytkowych

           -  znać telefony alarmowe do instytucji ratowniczych

 

       -  duże opady śniegu lub ulewne deszcze mogą spowodować

           uszkodzenia drewnianych dachów na zabytkowych obiektach.

           W przypadkach zalegającego śniegu, należy go usuwać z 

           dachów przed spodziewaną odwilżą oraz należy dbać o stan

           orynnowania.

 

       -  huragany mogące występować zarówno w lecie jak i zimie

           mogą spowodować uszkodzenia dachów oraz całych budynków

           zabytkowych szczególnie w przypadku przewrócenia drzew

           rosnących w bezpośredniej bliskości obiektów. W przypadku

           sygnalizowania przez służby meteorologiczne o możliwości

           wystąpienia silnych wiatrów należy podjąć następujące

           działania:

           -  zabezpieczyć we własnym zakresie otwory okienne i drzwi

    -   powstałe straty natychmiast usunąć

 

-  katastrofy budowlane mogą zostać spowodowane głównie

    czynnikami zewnętrznymi i mogą być następstwem wcześniej-

    szych wichur czy zawiei śnieżnych. W przypadku katastrof

    budowlanych w obiektach zabytkowych należy bezwłocznie

    przystąpić do usuwania skutków oraz ewakuować zabytki

    ruchome z terenu zagrożonego obiektu.

 

-  teren gminy nie jest zbytnio narażony na ataki terrorystyczne

    czy też akty wandalizmu. Mała gęstość zaludnienia oraz duże

   odległości od wielkich aglomeracji miejskich minimalizują

   ryzyko powstania szkód w wyniku akcji terrorystycznych.

   Zagrożenie wandalizmem można zminimalizować poprzez akcje

   uświadamiające społeczeństwo oraz odpowiednie wychowywa-

   nie młodego pokolenia.

 

b)   w okresie konfliktu zbrojnego

 

       W przypadku konfliktu zbrojnego teren gminy może znależć

się w zasięgu działań przeciwnika  prowadzącego naloty bombowe bądź akcje dywersyjne mające na celu niszczenie

obiektów użyteczności publicznej takich jak drogi, ujęcia wody

czy też niszczenie sieci energetycznych.

        W wyniku tych działań może dojść do uszkodzeń lub znisz-

czeń obiektów zabytkowych.

         W celu zabezpieczenia obiektów zabytkowych przed w/w

zagrożeniami należy oznakować obiekty zabytkowe znakiem rozpoznawczym Konwencji Haskiej przedstawionym w załączniku nr 3 instrukcji przygotowania i realizacji planu ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji

         kryzysowych poprzez jego rozmieszczenie na:

                1)   dachach obiektów:

                      -  dachu płaskim – jeden znak

                      -  dachu dwuspadowym – po jednym znaku na każdej

                         stronie dachu

                2)  zewnętrznych ścianach:

                      -  obiektu pojedynczego – na ścianie frontowej i tylnej

                      -kilku obiektach na nieruchomości – na zewnętrznych

                          ścianach poszczególnych budynków wytyczających

                          zarys posesji

                3)  placach nieruchomości, na których rozmieszczonych jest

                      kilka obiektów zabytkowych – jeden znak o podwójnych

                      wymiarach 

 

                 

                     Do prowadzenia działań zabezpieczających zobowiązana

          jest jednostka organizacyjna posiadająca zabytki przy użyciu

          sił i środków posiadanych przez te jednostki. Organy samorządu

          gminnego udzielają pomocy kierując odpowiednie siły formacji

          OC lub jednostek gospodarki komunalnej podległych samorzą-

          dowi gminnemu.

 

                   Na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

         nadzór nad działaniami ratowniczymi i współdziałaniem z

         innymi jednostkami organizacyjnymi będzie się odbywać pod

         kierownictwem : 

                 WÓJTA  GMINY  KODRĄB – SZEFA  OBRONY       

                                   CYWILNEJ  GMINY

 +


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KODRĄB
Za treść odpowiada: Wioletta Marcinkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Wioletta Marcinkowska
Data wytworzenia informacji: 2006-01-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-01-10
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-10 09:19

rejestr zmian publikacji »

12.

CHARAKTERYSTYKA ZABYTKÓW

               Na terenie gminy Kodrąb występują obiekty zabytkowe ujęte

        w rejestrze zabytków oraz w ewidencji konserwatorskiej. Są to

        obiekty nieruchome oraz ruchome. Najważniejsze zabytki nieru-

        chome to:

        1.Kościół rzymsko-katolicki w miejscowości Bugaj usytuowany

             przy drodze krajowej nr 42 zbudowany w XVIII wieku. Jest

             budowlą drewnianą o konstrukcji zrębowej, jednonawową,

             z prostokątnym prezbiterium i przylegającą do niego zakrystią

             W 1862 roku w ramach gruntownego remontu od strony

             Zachodniej  dobudowano murowaną wieżę.

        2  .Kościół  parafialny rzymsko-katolicki zbudowany w XV w.

             następnie wielokrotnie rozbudowywany. W kościele znajduje    

             się wiele obrazów, rzeźb, szat i naczyń liturgicznych będących

             zabytkami ruchomymi.

        3.  Dzwonnica przykościelna w Dmeninie. Jest wolnostojącym,

             dwukondygnacyjnym murowanym budynkiem przykrytym

             namiotowym lekkozałamanym dachem.

        4.  Kościół parafialny rzymsko-katolicki w Kodrębie wybudowa-

             ny w latach 1514-1517 na placu po rozebranym kościele

             drewnianym z XIV wieku. Kościół ten był wielokrotnie

             niszczony i następnie odbudowywany.

        5.  Kościół parafialny rzymsko-katolicki pod wezwaniem

             Wszystkich Świętych wybudowany w latach 1708-1711.

             Jest budowlą z drewna o konstrukcji zrębowej. Wewnątrz

             Świątyni znajdują się dwa ołtarze barokowe z XVII wieku.

             kamienna chrzcielnica z XVIII wieku oraz wiele innych

             zabytków ruchomych.

        6.  Dzwonnica murowana przy kościele w Rzejowicach jest

             konstrukcją trójdzielną przystosowaną do zawieszenia dwóch

             dzwonów. Wybudowano ją w pierwszej połowie XIX wieku.

        7.  Park dworski założony w początkach XIX wieku. Na terenie

             Parku znajdują się ruiny dworku wymurowanego w 1880 roku

        8.  Park dworski w miejscowości Widawka nad rzeką Widawką

             pochodzi z XIX wieku. Na terenie parku rosną m.in. stare

             dęby szypułkowe oraz lipy objęte ochroną konserwatorską.

        9.  Neorenesansowy dwór z początków XIX wieku w miejsco-

             wości Zakrzew. Dwór jest otoczony podworskim parkiem.

      10.  Park dworski w Zakrzewie zaprojektowany i założony

             w końcu XIX wieku. Jest siedliskiem wielu pomnikowych

             drzew: dębów, lip, jesionów.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KODRĄB
Za treść odpowiada: Wioletta Marcinkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Wioletta Marcinkowska
Data wytworzenia informacji: 2006-01-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-01-10
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-10 09:17

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj