główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o dofinansowaniu

obrazek
artykuł nr 2

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW GMINY KODRĄB

obrazek
artykuł nr 3

Zaproszenie na XLII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XLII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie 
z następującym porządkiem  obrad:

I Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II  Przedstawienie  porządku obrad.

III Przyjęcie protokołów z XXXIX, XL, XLI sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V  Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2017 r.

VII Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok – podjęcie stosownej uchwały.

VIII Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kodrąb.

IX Odczytanie opinii RIO w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu i o wniosku Komisji Rewizyjnej.

X Głosowanie uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kodrąb.

XI Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej na 2017 rok  dla Gminy Kodrąb.

XII Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2018 – 2025;
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na2018 rok;
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie za 2017 rok;
 • w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczanej ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę;
 • w sprawie ustalenia dopłaty do ceny ścieków odprowadzanych do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków;
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kodrąb;
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomościstanowiącej własność Gminy Kodrąb;
 • w sprawie zmiany uchwały nr XXI/138/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 lipca 2016 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr XX/137/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
 • w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycielizatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb;
 • w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb.

XIII Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

XIV Zamknięcie XLII sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 4

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - GMINA KODRĄB - VI - XII 2018 r.

obrazek
artykuł nr 5

Harmonogram PSZOK

obrazek