logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Kodrąb

www.kodrab.akcessnet.net  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Urząd / Aktualności
1.

Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Gminy Kodrąb

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem  obrad:

         I.     Otwarcie i stwierdzenie quorum.

      II.     Przedstawienie  porządku obrad.

   III.     Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

   IV.     Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

      V.     Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

   VI.     Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/196/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;

2)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2017 – 2025;

3)      w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2017 rok;

4)      w sprawie uchwalenia na rok 2018 Programu Współpracy gminy Kodrąb
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

VII.     Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

VIII.     Zamknięcie XXXIV sesji Rady Gminy Kodrąb.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Ilona Kowalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-11-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-21
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-21 08:37

rejestr zmian publikacji »

2.

Uwaga rolnicy !

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 1605 z późn. zm.) posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, świń, kóz i owiec) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia każdego roku. Spis stanu stada sporządza się oddzielnie dla każdego gatunku zwierzęcia (bydło, świnie, owce, kozy). 

Spis stanu stada za rok 2017 należy obowiązkowo sporządzić i złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR w Radomsku w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

Druki do wypełnienia są dostępne poniżej (pliki do pobrania) lub w siedzibie biura powiatowego oraz na stronie internetowej ARiMR.


Załączniki: Rozmiar:
225.510 KB
363.462 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Aneta Olczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Karol Maszczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-11-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-10
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-10 13:35

rejestr zmian publikacji »

3.

Informacja o możliwości uzyskania dofinansowania na odnawialne źródła energii w Gminie Kodrąb

Gmina Kodrąb informuje mieszkańców zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania na montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę iż można brać udział w projekcie polegającym na montażu i instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Kodrąb w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne Źródła Energii – wsparcie dotacyjne objętego RPO woj. Łódzkiego na lata 2014-2020. Deklaracje udziału w projekcie można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kodrębie pok. nr 12 w terminie od 25.10.2017 r. do 3.11.2017 r. w godzinach 7.30 – 15.30.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Karol Maszczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Karol Maszczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-10-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-25
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-26 14:53

rejestr zmian publikacji »

4.

Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Gminy Kodrąb

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXXIII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem  obrad:

I.        Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II.     Przedstawienie  porządku obrad.

III.   Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV.     Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

  V.     Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.VI.     Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za pierwsze półrocze
2017 r.

 VII.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek za poprzedni  rok  szkolny oraz informacja o stanie finansów podległych szkół.

VIII.     Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń.

   IX.     Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2017 rok;

2)      w sprawie przyjęcia zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kodrąb;

3)      w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kodrąb
a Gminą Masłowice w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych;

4)      w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb;

5)      w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego
w Kodrębie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kodrębie;

6)      w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Rzejowicach.

X.     Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

XI.     Zamknięcie XXXIII sesji Rady Gminy Kodrąb.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Ilona Kowalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Karol Maszczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-10-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-19
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-19 13:07

rejestr zmian publikacji »

5.

SPOTKANIE NA TEMAT ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Wójt Gminy Kodrąb zaprasza mieszkańców zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania na montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 24 października 2017 r. (wtorek) o godz. 1700 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie oraz o godz. 1900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Niepodległości 7 w Kodrębie.

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną informacje na temat Odnawialnych Źródeł Energii, a także warunki uczestnictwa w planowanym projekcie dofinansowania do montażu kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę w gospodarstwach prywatnych na terenie Gminy Kodrąb w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paweł Żuławiński
Osoba, która wprowadziła dane: Karol Maszczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-10-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-16
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-16 12:14

rejestr zmian publikacji »

6.

OSTRZEŻENIE NR 55

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2

Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 17:00 dnia 05.10.2017 do godz. 24:00 dnia 05.10.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 115 km/h, południowo-zachodniego skręcającego na północno-zachodni. Na południu województwa istnieje ryzyko 30%, wystąpienia porywów wiatru do 130 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian prognoz ostrzeżenie będzie aktualizowane.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Marek Pruchniewicz
Godzina i data wydania: godz. 20:05 dnia 04.10.2017
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 lodzkie od 17:00/05.10 do 24:00/05.10.2017 predkosc do 50 km/h, porywy do 115 km/h, ryzyko 30% porywy 130 km/h, SW do NW

Załączniki: Rozmiar:
65.975 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Karol Maszczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Karol Maszczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-10-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-05
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-05 14:23

rejestr zmian publikacji »

7.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC

W związku ze zmianami dotyczącymi organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Łódzkiem NFZ informujemy, że w związku z wejściem w życie od 1 października 2017r.  systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, czyli sieci szpitali, zmieni się sposób organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Łódzkiem. Pacjentami po godzinach pracy poradni POZ oraz w soboty, niedziele i święta zaopiekuje się 28 szpitali, które zostały zakwalifikowane na I, II i III poziom podstawowego szpitalnego zabezpieczenia. W Łódzkiem łatwiej będzie uzyskać taką pomoc - będzie więcej zespołów pielęgniarsko-lekarskich i więcej punktów nocnej pomocy. 67 zespołów lekarsko-pielęgniarskich (dotąd 63) udzieli pomocy pacjentom w 33 punktach nocnej pomocy (dotąd 29). Punkty nocnej pomocy będą zorganizowane przy szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć w szpitalach, które są w sieci. Pozwoli to skrócenie kolejek w tych miejscach i udzielenie pomocy pacjentom adekwatnej do ich stanu zdrowia. Informacje na temat nocnej pomocy od 1 października znajdują się pod na stronie www.nfz-lodz.pl   

http://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/aktualnosci/7777-nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna-w-lodzkiem-od-1-pazdziernika-2017-r

Zasady udzielania nocnej pomocy się nie zmieniają. Pacjent może zgłosić się do dowolnego punktu nocnej pomocy, natomiast jeśli wzywa lekarza lub pielęgniarkę do domu, wzywa ją z punktu nocnej pomocy znajdującego się na terenie obszaru, w którym mieszka.

Od 1 października nocnej pomocy udzielą poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zorganizowane przez szpitale, które są w sieci szpitali. Udzielą pomocy  - tak jak dotąd - od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. Sprawdź, gdzie uzyskasz pomoc!

Informacja dla pacjentów codziennie godz. 8-20. Od 29.9 do 16.10 całodobowo!

          801 002 275 - dla telefonów stacjonarnych

          42 299 92 75  - dla telefonów komórkowych i z zagranicy

W załączniku znajdą Państwo listę placówek, które od 1.10. 2017 r. od godziny 8 rano będą realizowały nocną pomoc oraz ulotkę dla pacjentów.


Załączniki: Rozmiar:
355.770 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-09-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-28 11:07

rejestr zmian publikacji »

8.

Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Gminy Kodrąb

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXXII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem  obrad:

  I.     Otwarcie i stwierdzenie quorum.

  II.     Przedstawienie  porządku obrad.

  III.     Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI sesji Rady Gminy Kodrąb.

  IV.     Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

  V.     Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

  VI.     Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk;

2)      w sprawie dotacji dla Parafii Katolickiej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie;

3)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2017 – 2025;

4)      w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2017 rok;

5)      w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/199/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia
29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kodrąb lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych;

6)      w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/132/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kodrębie.

VII.     Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

VIII.  Zamknięcie XXXII sesji Rady Gminy Kodrąb

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-09-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-25
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-25 11:51

rejestr zmian publikacji »

9.

Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Gminy Kodrąb

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r., poz. 730, poz. 935) zwołuję XXXI sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb. 

Sesja odbędzie się w dniu 7 września 2017 r. o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad: 

              I.     Otwarcie i stwierdzenie quorum.

           II.     Przedstawienie porządku obrad.

        III.     Podjęcie uchwał:

1)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2017 – 2025;

2)    w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2017 rok.

        IV.     Zamknięcie XXXI sesji Rady Gminy Kodrąb.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Ilona Kowalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-09-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-06
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-06 15:05

rejestr zmian publikacji »

10.

Zaproszenie na XVI ŚWIĘTO ZIEMNIAKA


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-09-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-01
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-01 10:56

rejestr zmian publikacji »

11.

ZAPROSZENIE NA GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

Zarząd Oddziału Gminnego

Związku OSP RP w Kodrębie,

Wójt Gminy Kodrąb

ZAPRASZAJĄ

na

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

które odbędą się

27 sierpnia 2017 roku o godzinie 1400

na boisku przy ZSG w KODRĘBIE

Wiele atrakcji nie tylko dla dzieci, wojskowa grochówka, grill, obfity bufet,
a to wszystko za symboliczną opłatą. Na zakończenie zachęcamy do wzięcia udziału w „dyskotece pod gwiazdami”.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-08-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-22 15:20

rejestr zmian publikacji »

12.

Informacja o zmianie nazw ulic w Kodrębie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 sierpnia 2017 r. wejdzie w życie Uchwała Nr XXX/209/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian nazw ulic w Kodrębie.

Uchwała została podjęta w związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy    z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r.,poz.744).

Powyższą uchwałą dokonano zmian nazw ulic o nazwie: Armii Ludowej na Wolności,  22 lipca  na Niepodległości, XXX – lecia PRL na Spokojną.

W przypadku ulicy Wolności  zmianie ulegnie numeracja posesji.

Zmiana nazw ulic nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, a to oznacza, że nie ma potrzeby wymiany dokumentów, np. dowodu rejestracyjnego pojazdu czy prawa jazdy.

Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zmiany nazw ulicy na tabliczce z numerem porządkowym budynku w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej CEIDG w terminie 14 dni.

O zmianie adresu należy też bez zbędnej zwłoki powiadomić różne instytucje, takie jak m.in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, dostawców energii elektrycznej i gazu, operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców Internetu, telewizji kablowej itp.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-08-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-02 09:44

rejestr zmian publikacji »

13.

Informacja

W dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek)

Urząd Gminy w Kodrębie będzie nieczynny

(odbiór dnia za 11.11.2017 r.)

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-08-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-01 12:38

rejestr zmian publikacji »

14.

Kolonie letnie 2017


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Renata Kowalska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-06-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-27 13:51

rejestr zmian publikacji »

15.

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Gminy Kodrąb

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXX sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem  obrad:

 

          I.     Otwarcie i stwierdzenie quorum.

       II.     Przedstawienie  porządku obrad.

     III.     Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Kodrąb.

    IV.     Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

       V.     Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

    VI.     Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;

2)      w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;

3)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2017 – 2025;

4)      w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2017 rok;

5)      w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kodrąb lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych;

6)      w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
a znajdujących się na terenie Gminy Kodrąb;

7)      w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę;

8)      w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczanej ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę;

9)      w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego  odprowadzania ścieków;

10)  w sprawie ustalenia dopłaty do ceny ścieków odprowadzanych do zbiorowego   systemu odprowadzania ścieków;

11)  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb na rok 2017;

12)  w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kodrąb”;

13)  w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej stanowiącą własność Gminy Kodrąb;

14)  w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kodrąb;

15)  w sprawie zmian nazw ulic położonych w Kodrębie.

 

  VII.     Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

VIII.     Zamknięcie XXX sesji Rady Gminy Kodrąb.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Ilona Kowalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-06-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-22 14:43

rejestr zmian publikacji »

16.

Szacowanie szkód w uprawach rolnych

Urząd Gminy w Kodrębie uruchamia procedury związane z szacowaniem szkód w uprawach rolnych spowodowane przez grad i deszcz nawalny, które wystąpiły w dniu 6 czerwca 2017r. na terenie gminy Kodrąb.

Poniesione straty należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Kodrębie

- tel. 44/6819317

oraz Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie

– tel. 44/7383482

do dnia 20 czerwca 2017 roku.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-06-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-13 10:36

rejestr zmian publikacji »

17.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW VII-XII 2017


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Małgorzata Kasperczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-06-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-07
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-07 14:57

rejestr zmian publikacji »

18.

Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Gminy Kodrąb

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXIX sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 8 czerwca 2017 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Kodrębie z następującym porządkiem  obrad:

         I.     Otwarcie i stwierdzenie quorum.

      II.     Przedstawienie  porządku obrad.

   III.     Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

   IV.     Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

      V.     Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

   VI.     Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej na 2016 rok  dla Gminy Kodrąb.

VII.     Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2016 r.

VIII.     Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok – podjęcie stosownej uchwały.

   IX.     Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kodrąb.

      X.     Odczytanie opinii RIO w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu i o wniosku Komisji Rewizyjnej.

   XI.     Głosowanie   uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kodrąb.

XII.     Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

XIII.     Zamknięcie XXIX sesji Rady Gminy Kodrąb.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Ilona Kowalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-06-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-06
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-22 14:45

rejestr zmian publikacji »

19.

Informacja dla rolników ( sadowników)!

Urząd Gminy w Kodrębie uruchamia procedury związane z szacowaniem szkód w uprawach sadowniczych (wiśnia, jabłoń, śliwa, grusza, aronia, truskawka i malina) spowodowanych przez przymrozki wiosenne, które miały miejsce w dniach 8-10 maja 2017 roku.

Poniesione straty należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Kodrębie - tel. 44/6819317 oraz Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie – tel. 44/7383482 do dnia  14 czerwca 2017 roku.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Aneta Olczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-06-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-02
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-02 11:50

rejestr zmian publikacji »

20.

ZBIÓRKA OBJAZDOWA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY KODRĄB

dnia  28.06.2017 r.

Miejscowości: Antoniów, Antopol, Bugaj Zakrzewski, Frachowiec, Gosławice, Klizin, Klizin – Brzezinki, Klizin – Chaba, Klizin Kopaliny, Konradów, Kuchary, Kuźnica, Lipowczyce, Łagiewniki, Moczydła, Rogaszyn, Widawka, Wólka Pytowska, Zabłocie, Zakrzew, Zalesie (k. Gosławic), Zalesie (k. Żencina), Żencin

dnia  29.06.2017 r.

Miejscowości: Bugaj Dmeniński, Dmenin, Dmenin – Józefka, Dmenin – Władysławów, Feliksów, Florentynów, Przydatki Dmenińskie, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Wola Malowana,  Zapolice

dnia  30.06.2017 r.

Miejscowości: Barwinek, Gembartówka, Hamborowa, Kodrąb, Młyńczysko, Olszowiec, Józefów, Kolonia Rzejowice, Rzejowice

U w a g a :

 

W dniu zbiórki odpady należy ustawić przy drodze, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały prawidłowej komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Do odpadów zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak:

·         odpady wielkogabarytowe (meble)

·         sprzęt agd

·         sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny)

·         opony od samochodów osobowych

 

Prosimy o wystawienie odpadów w dniu wywozu przed posesję do godz. 7:00, wystawione odpady po terminie zbiórki nie będą odbierane!!!


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Małgorzata Kasperczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-06-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-01
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-01 12:06

rejestr zmian publikacji »

21.

Ogłoszenie


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-05-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-25
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-25 14:31

rejestr zmian publikacji »

22.

Zaproszenie na Gminne Święto Strażaka

Wójt Gminy Kodrąb,

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kodrębie,

Ochotnicza Straż Pożarna w Gosławicach

zapraszają

na GMINNE ŚWIĘTO STRAŻAKA,

które odbędzie się w  Gosławicach

w dniu 21 maja 2017 r. 

Program uroczystości:

godz. 14.45 -  zbiórka pododdziałów  przed strażnicą OSP

godz. 15.00 -  Msza Święta w intencji strażaków

godz. 16.00 -  uroczystości Święta Strażaka

                       -  uroczysta zbiórka

                       -  majówka strażacka

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-05-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-18
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-18 12:06

rejestr zmian publikacji »

23.

Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Gminy Kodrąb

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXVIII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 4 maja 2017 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Kodrębie  z następującym porządkiem  obrad:

     I.     Otwarcie i stwierdzenie quorum.

  II.     Przedstawienie porządku obrad.

III.     Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV.     Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

  V.     Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI.     Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2017 – 2025;

2)      w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2017 rok;

3)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie za 2016 rok;

4)      w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej;

5)      w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kodrąb. 

VII.     Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

VIII.     Zamknięcie XXVIII sesji Rady Gminy Kodrąb.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Ilona Kowalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-04-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-27 08:33

rejestr zmian publikacji »

24.

Życzenia Świąteczne

Zdrowych i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy
oraz
radosnego, wiosennego nastroju,
odpoczynku w gronie rodziny i przyjaciół
życzą

 

       Przewodniczący Rady  Gminy Kodrąb                       Wójt Gminy Kodrąb
                 
                     Tadeusz Cieciura                                               Bożena Krawczyk

 
Kodrąb, Wielkanoc 2017 r.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-04-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-13 10:43

rejestr zmian publikacji »

25.

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza WeterynariiPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-03-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-08 15:34

rejestr zmian publikacji »

26.

Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Gminy Kodrąb

 Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXVII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 10 marca 2017 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie   z następującym porządkiem  obrad:

     I.     Otwarcie i stwierdzenie quorum.

   II.     Przedstawienie porządku obrad.

III.     Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV.     Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

  V.     Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI.     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie w roku  2016.

VII.     Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie za 2016 rok.

VIII.     Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Kodrąb za 2016 rok.

IX.     Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kodrąb na lata 2013-2018 w roku 2016.

  X.     Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie w 2016 roku.

XI.     Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb w 2016 roku.

XII.     Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2017 – 2025;

2)      w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2017 rok;

3)      w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Kodrąb na 2018 rok;

4)      w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb;

5)      w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb;

6)      w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

7)      w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb w 2017 roku”.

XIII.     Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

XIV.     Zamknięcie XXVII sesji Rady Gminy Kodrąb.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Ilona Kowalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-03-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-03
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-03 20:05

rejestr zmian publikacji »

27.

ZBIÓRKA OBJAZDOWA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY KODRĄB

  dnia  29.03.2017 r.

 
Miejscowości: Antoniów, Antopol, Bugaj Zakrzewski, Frachowiec, Gosławice, Klizin, Klizin – Brzezinki, Klizin – Chaba, Klizin Kopaliny, Konradów, Kuchary, Kuźnica, Lipowczyce, Łagiewniki, Moczydła, Rogaszyn, Widawka, Wólka Pytowska, Zabłocie, Zakrzew, Zalesie (k. Gosławic), Zalesie (k. Żencina), Żencin
 
dnia  30.03.2017 r.
 
Miejscowości: Bugaj Dmeniński, Dmenin, Dmenin – Józefka, Dmenin – Władysławów, Feliksów, Florentynów, Przydatki Dmenińskie, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Wola Malowana,  Zapolice
 
dnia  31.03.2017 r.
 
Miejscowości: Barwinek, Gembartówka, Hamborowa, Kodrąb, Młyńczysko, Olszowiec, Józefów, Kolonia Rzejowice, Rzejowice
 
U w a g a :
 
W dniu zbiórki odpady należy ustawić przy drodze, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały prawidłowej komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Do odpadów zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak:
odpady wielkogabarytowe (meble)
sprzęt agd
sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny)
opony od samochodów osobowych
 
Prosimy o wystawienie odpadów w dniu wywozu przed posesję do godz. 7:00, wystawione odpady po terminie zbiórki 
nie będą odbierane!!!

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-03-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-01
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-01 13:42

rejestr zmian publikacji »

28.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-02-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-28 15:47

rejestr zmian publikacji »

29.

Zaproszenie na Dzień Kobiet


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-02-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-28 11:13

rejestr zmian publikacji »

30.

WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2017 roku o możliwości składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 15 kwietnia 2017 r.

Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

            Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kodrąb:  www.bip.kodrab.akcessnet.net  w zakładce : Prawo lokalne – Gospodarka odpadami – Formularze wniosków oraz w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 7.30 – 15.30. 

 


Załączniki: Rozmiar:
15.915 KB
131.022 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Małgorzata Kasperczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-02-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-08 15:17

rejestr zmian publikacji »

31.

Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Gminy Kodrąb

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXVI sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie  z następującym porządkiem  obrad:

 

              I.     Otwarcie i stwierdzenie quorum.

           II.     Przedstawienie porządku obrad.

        III.     Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Kodrąb.

        IV.     Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

           V.     Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

        VI.     Sprawozdania z wykonania planów pracy komisji stałych Rady Gminy Kodrąb za 2016 rok.

     VII.     Podjęcie uchwał:

 

1)      w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kodrąb  na 2017 r.

2)      w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Komisji  Rewizyjnej  Rady Gminy Kodrąb  na 2017 r.

3)      w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb  na 2017  r.

4)      w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb  na 2017 r.

5)      w sprawie  zatwierdzenia  planu pracy Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kodrąb  na 2017 r.

6)      w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5,

7)      w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/233/06 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 września 2006 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kodrąb.

 

  VIII.     Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

  IX.    Zamknięcie XXVI sesji Rady Gminy Kodrąb.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Ilona Kowalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-01-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-24
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-24 10:43

rejestr zmian publikacji »

32.

Życzenia Świąteczne

                             Święta Bożego Narodzenia
            to czas odnajdywania wiary, nadziei i miłości.
                               Życzymy, aby te Święta
                          przyniosły wiele dobrych dni
                przeżywanych wspólnie z najbliższymi.
                Niech Nowy Rok przyniesie Państwu to,
                    co najważniejsze - dobre zdrowie,
                               miłość najbliższych
                          oraz spełnienie wszelkich
                    osobistych i zawodowych planów.


Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb             Wójt Gminy Kodrąb
                         (-)                                                                   (-)
            
Tadeusz Cieciura                                         Bożena Krawczyk


Kodrąb, Boże Narodzenie 2016 r.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-12-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-21
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-21 13:04

rejestr zmian publikacji »

33.

Zaproszenie na XXV Sesję Rady Gminy Kodrąb

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXV sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie  z następującym porządkiem  obrad:

               I.     Otwarcie i stwierdzenie quorum.

            II.     Przedstawienie porządku obrad.

          III.     Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Kodrąb.

         IV.     Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

            V.     Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

         VI.     Podjęcie uchwał:

1)        w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/139/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;

2)        w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata
2016 – 2022;

3)        w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2016 rok;

4)        w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok;

5)        w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb na 2017 rok.

       VII.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2017 - 2025.

    VIII.     Uchwalenie budżetu Gminy Kodrąb na 2017 rok:

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- odczytanie opinii Komisji Rady dotyczących projektu uchwały budżetowej, przy czym opinia Komisji Budżetowej przedstawiana jest jako ostatnia,

- przedstawienie zmian wprowadzonych przez Wójta do projektu uchwały budżetowej,

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

- dyskusja,

- głosowanie.

         IX.     Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

            X.     Zamknięcie XXV sesji Rady Gminy Kodrąb.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Ilona Kowalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-12-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-21
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-21 12:21

rejestr zmian publikacji »

34.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW I-VI 2017

               

Miejscowości:

           

Antoniów, Antopol, Bugaj Zakrzewski, Frachowiec, Gosławice, Klizin, Klizin – Brzezinki, Klizin – Chaba, Klizin Kopaliny, Konradów, Kuchary, Kuźnica, Lipowczyce, Łagiewniki, Moczydła, Rogaszyn, Widawka, Wólka Pytowska, Zabłocie, Zakrzew, Zalesie (k. Gosławic), Zalesie  (k. Żencina), Żencin

 

 

I

II

III

IV

V

VI

Zmieszane odpady

25

22

22

18

24

21

Worek żółty

16

13

13

10

15

12

Worek niebieski, zielony

 

13

 

10

 

12

               

Miejscowości:

           

Bugaj Dmeniński, Dmenin, Dmenin – Józefka, Dmenin – Władysławów, Feliksów, Florentynów, Przydatki Dmenińskie, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Wola Malowana, Zapolice

 

 

I

II

III

IV

V

VI

Zmieszane odpady

26

23

23

19

25

22

Worek żółty

16

13

13

10

15

12

Worek niebieski, zielony

 

13

 

10

 

12

               

Miejscowości:

           

Barwinek, Gembartówka, Hamborowa, Kodrąb, Młyńczysko, Olszowiec, Józefów, Kolonia Rzejowice, Rzejowice

 

 

I

II

III

IV

V

VI

Zmieszane odpady

27

24

24

21

26

23

Worek żółty

17

14

14

11

16

13

Worek niebieski, zielony

 

14

 

11

 

13


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Małgorzata Kasperczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-12-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-09
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-09 14:29

rejestr zmian publikacji »

35.

ZBIÓRKA OBJAZDOWA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY KODRĄB

 dnia  19.12.2016 r.

Miejscowości: Antoniów, Antopol, Bugaj Zakrzewski, Frachowiec, Gosławice, Klizin, Klizin – Brzezinki, Klizin – Chaba, Klizin Kopaliny, Konradów, Kuchary, Kuźnica, Lipowczyce, Łagiewniki, Moczydła, Rogaszyn, Widawka, Wólka Pytowska, Zabłocie, Zakrzew,
Zalesie (k. Gosławic), Zalesie (k. Żencina), Żencin

dnia  19.12.2016 r.

Miejscowości: Bugaj Dmeniński, Dmenin, Dmenin – Józefka, Dmenin – Władysławów, Feliksów, Florentynów, Przydatki Dmenińskie, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały,
Wola Malowana,  Zapolice
 

 dnia  20.12.2016 r.

Miejscowości: Barwinek, Gembartówka, Hamborowa, Kodrąb, Młyńczysko, Olszowiec, Józefów, Kolonia Rzejowice, Rzejowice

U w a g a

 

W dniu zbiórki odpady należy ustawić przy drodze, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały prawidłowej komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Do odpadów zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak:

·         odpady wielkogabarytowe (meble)

·         sprzęt agd

·         sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny)

·         opony od samochodów osobowych

Prosimy o wystawienie odpadów w dniu wywozu przed posesję do godz. 7:00, wystawione odpady po terminie zbiórki nie będą odbierane!!!


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Małgorzata Kasperczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-12-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-06
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-06 10:32

rejestr zmian publikacji »

36.

Gmina Kodrąb informuje, iż zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec o wartości 136.837,68 zł realizowano z udziałem środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w kwocie 97.650,00 zł. W ramach inwestycji została wybudowana sieć wodociągowa z rur PVC fi 110 dł. 2765,66 m oraz sieć wodociągowa z rur PE fi 40 dł. 18 m.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paweł Żuławiński
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-11-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-29 14:23

rejestr zmian publikacji »

37.

Gmina Kodrąb informuje, iż zadanie pn.: Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kodrębie o wartości 191.873,00 zł zostało realizowane z udziałem środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki i dotacji o łącznej kwocie 86.468,00 zł. W ramach inwestycji wykonano następujący zakres robót: ocieplenie ścian elewacyjnych z wyprawą tynkarską, ocieplenie stropów, prace demontażowe i wykończeniowe.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paweł Żuławiński
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-11-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-29 14:21

rejestr zmian publikacji »

38.

Gmina Kodrąb informuje, iż zadanie pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kodrąb o wartości 18.708,84 zł zrealizowano z udziałem środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w kwocie 17.149,00 zł. W ramach zadania usunięto wyroby zawierające azbest z 30 posesji o łącznej masie 54,14 Mg.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paweł Żuławiński
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-11-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-29 14:18

rejestr zmian publikacji »

39.

Gmina Kodrąb informuje, iż zadanie pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kodrąb zrealizowano z udziałem środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paweł Żuławiński
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-11-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-28
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-28 09:56

rejestr zmian publikacji »

40.

Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Gminy Kodrąb

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXIV sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie  z następującym porządkiem  obrad:

     I.     Otwarcie i stwierdzenie quorum.

  II.     Przedstawienie porządku obrad.

III.     Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV.     Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

  V.     Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI.     Podjęcie uchwał:

 

1)      w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/153/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia
19 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2016 rok;

2)      w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/107/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki długoterminowej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

3)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata
2016 – 2022;

4)      w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2016 rok;

5)      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

6)      w sprawie uchwalenia na rok 2017 Programu Współpracy gminy Kodrąb
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

VII.     Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

VIII.     Zamknięcie XXIV sesji Rady Gminy Kodrąb.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Ilona Kowalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-11-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-23
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-23 12:52

rejestr zmian publikacji »

41.

KURENDA DLA ROLNIKÓW

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, że w dniu 16 listopada 2016 rokugodz. 10.00 w Gminnym Centrum Informacji odbędzie się spotkanie z udziałem pracowników Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomsku.

Tematem spotkania będą zmiany w przepisach dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, w szczególności znakowania trzody chlewnej.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Aneta Olczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-11-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-08
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-08 10:59

rejestr zmian publikacji »

42.

Gminne Centrum Informacji w Dmeninie zaprasza na giełde pracy


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Aneta Olczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-11-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-07
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-07 12:28

rejestr zmian publikacji »

43.

Gminne obchody Święta Odzyskania Niepodległości

Wójt Gminy Kodrąb i Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

serdecznie zapraszają na gminne obchody

Święta Odzyskania Niepodległości,

które odbędą się 11.11.2016 r.(piątek).

 

Porządek uroczystości:

10.00    uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny w Kościele p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie

11.00    złożenie kwiatów pod obeliskiem znajdującym się na cmentarzu w Kodrębie


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-11-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-07
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-07 12:30

rejestr zmian publikacji »

44.

Obwieszczenia


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Emilia Kopczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-10-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-20
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-20 12:29

rejestr zmian publikacji »

45.

Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Gminy Kodrąb

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXIII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 19 października 2016 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie  z następującym porządkiem  obrad:

     I.     Otwarcie i stwierdzenie quorum.

  II.     Przedstawienie porządku obrad.

III.     Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV.     Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

  V.     Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI.     Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za pierwsze półrocze
2016 r.

VII.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek za poprzedni  rok  szkolny oraz informacja o stanie finansów podległych szkół.

VIII.     Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń.

IX.     Podjęcie uchwał:

 

1)        w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Kodrąb dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmeninie;

2)      w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Kodrąb dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gosławicach;

3)      w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Kodrąb dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kodrębie;

4)      w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Kodrąb dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konradowie;

5)      w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Kodrąb dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smotryszowie;

6)      w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Kodrąb dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Widawce;

7)      w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Kodrąb dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Malowanej;

8)      w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Kodrąb dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zapolicach;

9)        w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2016 – 2022;

10)  w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2016 rok;

11)  w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb;

12)  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Kodrąb;

13)  w sprawie przyjęcia zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kodrąb;

14)  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kodrąb. 

  X.     Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

XI.     Zamknięcie XXIII sesji Rady Gminy Kodrąb.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Ilona Kowalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-10-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-13
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-13 08:50

rejestr zmian publikacji »

46.

Informacja w sprawie wspólnot gruntowych

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych ( ich następców prawnych ), którzy w okresie przynajmniej jednego roku przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. w okresie od 5 lipca 1962 r. do 5 lipca
1963 r. korzystali  ze wspólnoty gruntowej, o nieuregulowanym nadal stanie prawnym,  o możliwości składania do Starostwa Radomszczańskiego Wydział Geodezji wniosków o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału  we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości im przysługujących  udziałów we wspólnocie.

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 grudnia 2016 r.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Iwona Mielczarek
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-10-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-07
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-07 10:49

rejestr zmian publikacji »

47.

Zarząd Stowarzyszenia LGD BUDU-UJ RAZEM ogłasza nabór na wolne stanowiska pracyPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-09-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-30
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-30 15:12

rejestr zmian publikacji »

48.

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Gminy Kodrąb

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 23 września 2016 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie  z następującym porządkiem  obrad:

     I.         Otwarcie i stwierdzenie quorum.

  II.         Przedstawienie  porządku obrad.

III.         Przyjęcie protokołów z obrad XX i XXI sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV.         Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

  V.         Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI.         Podjęcie uchwał:

1)   w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2016 – 2022,

2)    w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2016 rok,

3)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kodrąb. 

VII.              Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

VIII.              Zamknięcie XXII sesji Rady Gminy Kodrąb.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Ilona Kowalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-09-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-16
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-16 14:05

rejestr zmian publikacji »

49.

ZBIÓRKA OBJAZDOWA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY KODRĄB

dnia  26.09.2016 r.

 

  Miejscowości : Antoniów, Antopol, Bugaj Zakrzewski, Frachowiec, Gosławice, Klizin, Klizin – Brzezinki, Klizin – Chaba, Klizin Kopaliny, Konradów, Kuchary, Kuźnica, Lipowczyce, Łagiewniki, Moczydła, Rogaszyn, Widawka, Wólka Pytowska, Zabłocie, Zakrzew, Zalesie (k. Gosławic), Zalesie (k. Żencina), Żencin 

dnia  30.09.2016 r.

Miejscowości: Bugaj Dmeniński, Dmenin, Dmenin – Józefka, Dmenin – Władysławów, Feliksów, Florentynów, Przydatki Dmenińskie, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Wola Malowana,  Zapolice

dnia  30.09.2016 r.

Miejscowości: Barwinek, Gembartówka, Hamborowa, Kodrąb, Młyńczysko, Olszowiec, Józefów, Kolonia Rzejowice, Rzejowice

U w a g a :

W dniu zbiórki odpady należy ustawić przy drodze, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały prawidłowej komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Do odpadów zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak:

- odpady wielkogabarytowe (meble)

- sprzęt agd

- sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny)

- opony od samochodów osobowych

Prosimy o wystawienie odpadów w dniu wywozu przed posesję do godz. 7:00, wystawione odpady po terminie zbiórki nie będą odbierane!!!

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Małgorzata Kasperczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-09-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-15
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-15 12:07

rejestr zmian publikacji »

50.

Informacja

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  DOSTARCZANIA ODPADÓW  DO  PUNKTU  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI  ODPADÓW  KOMUNALNYCH   (PSZOK)

        Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w miejscowości Kodrąb, ul. 22 Lipca, przyjmuje odpady od mieszkańców Gminy Kodrąb raz w miesiącu, tj. ostatni piątek każdego miesiąca. Odpady należy dostarczać wyłącznie w godzinach funkcjonowania PSZOK  tj. kwiecień – październik
w godz. 1200 – 1800, listopad – marzec w godz. 1000 – 1600.

NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ  ODPADÓW W WYŻEJ WYMIENIONYM  MIEJSCU   POZA  GODZINAMI FUNKCJONOWANIA PSZOK  


INFORMACJA  DOTYCZĄCA ODPADÓW  POCHODZĄCYCH Z  PROWADZONEJ  DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ  

         W sprawie odbioru odpadów pochodzących z produkcji i działalności gospodarczej należy skontaktować się we  własnym zakresie z przedsiębiorcą odbierającym tego typu odpady. Gmina nie zajmuje się organizacją systemu odbierania odpadów wytworzonych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstwa domowego z odpadami pochodzącymi z prowadzonej działa