główna zawartość
artykuł nr 1

Zaproszenie na XLV sesję Rady Gminy Kodrąb

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XLV sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 28 września 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie  z następującym porządkiem  obrad:

 • Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie protokołów z XLII, XLIII, XLIV sesji Rady Gminy Kodrąb.
 • Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąbw okresie międzysesyjnym.
 • Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.
 • Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2018 – 2025;
 3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na2018 rok;
 4. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/250/18Rady Gminy Kodrąb z dnia
  16 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego;
 5. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/251/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia
  16 marca 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb w 2018 roku”;
 6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kodrąb;
 7. w sprawie Statutu Gminy Kodrąb.
 • Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 • Zamknięcie XLV sesji Rady Gminy Kodrąb.
artykuł nr 2

Z A P R O S Z E N I E

obrazek
artykuł nr 3

Zaproszenie na XLIV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000,  poz. 1349, poz. 1432) zwołuję XLIV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2018 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2018 – 2025;
 2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na2018 rok.

Zamknięcie XLIV sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 4

Informacja

obrazek
artykuł nr 5

Zaproszenie na XLIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000,  poz. 1349, poz. 1432) zwołuję XLIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

 

Sesja odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2018 – 2025;
 2. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kodrąb”. 
 1. Zamknięcie XLIII sesji Rady Gminy Kodrąb.