główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

artykuł nr 2

Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Kodrąb

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) zwołuję XL sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II Przedstawienie porządku obrad.

III Podjęcie uchwał:

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na przebudowę drogi powiatowej;

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2018 – 2025;

3) w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2018 rok;

4) w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kodrąb miejsc sprzedaży i  podawania napojów alkoholowych;

5) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kodrąb.

IV Zamknięcie XL sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 3

Życzenia

obrazek
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

artykuł nr 5

Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Gminy Kodrąb

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXXIX sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 16 marca 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie 
z następującym porządkiem  obrad:

 • Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Gminy Kodrąb.
 • Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie za rok2017.
 • Sprawozdanie z działalnościGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie za 2017 rok.
 • Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Kodrąb za 2017 rok.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kodrąb na lata 2013-2018
  w roku 2017.
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie w 2017 roku.
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb w 2017 roku.
 • Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;
 2. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;
 3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2018 – 2025;
 4. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na2018 rok;
 5. w sprawie podziału Gminy Kodrąb na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
 6. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego;
 7. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb w 2018 roku”;
 8. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5;
 9. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb na rok 2018;
 10. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb.
 • Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 • Zamknięcie XXXIX sesji Rady Gminy Kodrąb.