logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Kodrąb

www.kodrab.akcessnet.net  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Urząd / Aktualności
1.

Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Gminy Kodrąb

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r., poz. 730, poz. 935) zwołuję XXXI sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb. 

Sesja odbędzie się w dniu 7 września 2017 r. o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad: 

              I.     Otwarcie i stwierdzenie quorum.

           II.     Przedstawienie porządku obrad.

        III.     Podjęcie uchwał:

1)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2017 – 2025;

2)    w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2017 rok.

        IV.     Zamknięcie XXXI sesji Rady Gminy Kodrąb.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Ilona Kowalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-09-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-06
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-06 15:05

rejestr zmian publikacji »

2.

Zaproszenie na XVI ŚWIĘTO ZIEMNIAKA


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-09-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-01
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-01 10:56

rejestr zmian publikacji »

3.

ZAPROSZENIE NA GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

Zarząd Oddziału Gminnego

Związku OSP RP w Kodrębie,

Wójt Gminy Kodrąb

ZAPRASZAJĄ

na

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

które odbędą się

27 sierpnia 2017 roku o godzinie 1400

na boisku przy ZSG w KODRĘBIE

Wiele atrakcji nie tylko dla dzieci, wojskowa grochówka, grill, obfity bufet,
a to wszystko za symboliczną opłatą. Na zakończenie zachęcamy do wzięcia udziału w „dyskotece pod gwiazdami”.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-08-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-22 15:20

rejestr zmian publikacji »

4.

Informacja o zmianie nazw ulic w Kodrębie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 sierpnia 2017 r. wejdzie w życie Uchwała Nr XXX/209/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian nazw ulic w Kodrębie.

Uchwała została podjęta w związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy    z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r.,poz.744).

Powyższą uchwałą dokonano zmian nazw ulic o nazwie: Armii Ludowej na Wolności,  22 lipca  na Niepodległości, XXX – lecia PRL na Spokojną.

W przypadku ulicy Wolności  zmianie ulegnie numeracja posesji.

Zmiana nazw ulic nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, a to oznacza, że nie ma potrzeby wymiany dokumentów, np. dowodu rejestracyjnego pojazdu czy prawa jazdy.

Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zmiany nazw ulicy na tabliczce z numerem porządkowym budynku w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej CEIDG w terminie 14 dni.

O zmianie adresu należy też bez zbędnej zwłoki powiadomić różne instytucje, takie jak m.in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, dostawców energii elektrycznej i gazu, operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców Internetu, telewizji kablowej itp.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-08-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-02 09:44

rejestr zmian publikacji »

5.

Informacja

W dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek)

Urząd Gminy w Kodrębie będzie nieczynny

(odbiór dnia za 11.11.2017 r.)

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-08-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-01 12:38

rejestr zmian publikacji »

6.

Kolonie letnie 2017


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Renata Kowalska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-06-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-27 13:51

rejestr zmian publikacji »

7.

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Gminy Kodrąb

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXX sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem  obrad:

 

          I.     Otwarcie i stwierdzenie quorum.

       II.     Przedstawienie  porządku obrad.

     III.     Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Kodrąb.

    IV.     Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

       V.     Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

    VI.     Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;

2)      w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;

3)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2017 – 2025;

4)      w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2017 rok;

5)      w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kodrąb lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych;

6)      w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
a znajdujących się na terenie Gminy Kodrąb;

7)      w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę;

8)      w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczanej ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę;

9)      w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego  odprowadzania ścieków;

10)  w sprawie ustalenia dopłaty do ceny ścieków odprowadzanych do zbiorowego   systemu odprowadzania ścieków;

11)  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb na rok 2017;

12)  w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kodrąb”;

13)  w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej stanowiącą własność Gminy Kodrąb;

14)  w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kodrąb;

15)  w sprawie zmian nazw ulic położonych w Kodrębie.

 

  VII.     Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

VIII.     Zamknięcie XXX sesji Rady Gminy Kodrąb.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Ilona Kowalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-06-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-22 14:43

rejestr zmian publikacji »

8.

Szacowanie szkód w uprawach rolnych

Urząd Gminy w Kodrębie uruchamia procedury związane z szacowaniem szkód w uprawach rolnych spowodowane przez grad i deszcz nawalny, które wystąpiły w dniu 6 czerwca 2017r. na terenie gminy Kodrąb.

Poniesione straty należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Kodrębie

- tel. 44/6819317

oraz Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie

– tel. 44/7383482

do dnia 20 czerwca 2017 roku.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-06-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-13 10:36

rejestr zmian publikacji »

9.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW VII-XII 2017


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Małgorzata Kasperczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-06-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-07
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-07 14:57

rejestr zmian publikacji »

10.

Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Gminy Kodrąb

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXIX sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 8 czerwca 2017 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Kodrębie z następującym porządkiem  obrad:

         I.     Otwarcie i stwierdzenie quorum.

      II.     Przedstawienie  porządku obrad.

   III.     Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

   IV.     Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

      V.     Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

   VI.     Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej na 2016 rok  dla Gminy Kodrąb.

VII.     Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2016 r.

VIII.     Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok – podjęcie stosownej uchwały.

   IX.     Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kodrąb.

      X.     Odczytanie opinii RIO w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu i o wniosku Komisji Rewizyjnej.

   XI.     Głosowanie   uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kodrąb.

XII.     Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

XIII.     Zamknięcie XXIX sesji Rady Gminy Kodrąb.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Ilona Kowalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-06-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-06
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-22 14:45

rejestr zmian publikacji »

11.

Informacja dla rolników ( sadowników)!

Urząd Gminy w Kodrębie uruchamia procedury związane z szacowaniem szkód w uprawach sadowniczych (wiśnia, jabłoń, śliwa, grusza, aronia, truskawka i malina) spowodowanych przez przymrozki wiosenne, które miały miejsce w dniach 8-10 maja 2017 roku.

Poniesione straty należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Kodrębie - tel. 44/6819317 oraz Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie – tel. 44/7383482 do dnia  14 czerwca 2017 roku.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Aneta Olczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-06-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-02
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-02 11:50

rejestr zmian publikacji »

12.

ZBIÓRKA OBJAZDOWA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY KODRĄB

dnia  28.06.2017 r.

Miejscowości: Antoniów, Antopol, Bugaj Zakrzewski, Frachowiec, Gosławice, Klizin, Klizin – Brzezinki, Klizin – Chaba, Klizin Kopaliny, Konradów, Kuchary, Kuźnica, Lipowczyce, Łagiewniki, Moczydła, Rogaszyn, Widawka, Wólka Pytowska, Zabłocie, Zakrzew, Zalesie (k. Gosławic), Zalesie (k. Żencina), Żencin

dnia  29.06.2017 r.

Miejscowości: Bugaj Dmeniński, Dmenin, Dmenin – Józefka, Dmenin – Władysławów, Feliksów, Florentynów, Przydatki Dmenińskie, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Wola Malowana,  Zapolice

dnia  30.06.2017 r.

Miejscowości: Barwinek, Gembartówka, Hamborowa, Kodrąb, Młyńczysko, Olszowiec, Józefów, Kolonia Rzejowice, Rzejowice

U w a g a :

 

W dniu zbiórki odpady należy ustawić przy drodze, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały prawidłowej komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Do odpadów zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak:

·         odpady wielkogabarytowe (meble)

·         sprzęt agd

·         sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny)

·         opony od samochodów osobowych

 

Prosimy o wystawienie odpadów w dniu wywozu przed posesję do godz. 7:00, wystawione odpady po terminie zbiórki nie będą odbierane!!!


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Małgorzata Kasperczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-06-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-01
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-01 12:06

rejestr zmian publikacji »

13.

Ogłoszenie


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-05-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-25
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-25 14:31

rejestr zmian publikacji »

14.

Zaproszenie na Gminne Święto Strażaka

Wójt Gminy Kodrąb,

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kodrębie,

Ochotnicza Straż Pożarna w Gosławicach

zapraszają

na GMINNE ŚWIĘTO STRAŻAKA,

które odbędzie się w  Gosławicach

w dniu 21 maja 2017 r. 

Program uroczystości:

godz. 14.45 -  zbiórka pododdziałów  przed strażnicą OSP

godz. 15.00 -  Msza Święta w intencji strażaków

godz. 16.00 -  uroczystości Święta Strażaka

                       -  uroczysta zbiórka

                       -  majówka strażacka

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-05-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-18
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-18 12:06

rejestr zmian publikacji »

15.

Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Gminy Kodrąb

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXVIII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 4 maja 2017 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Kodrębie  z następującym porządkiem  obrad:

     I.     Otwarcie i stwierdzenie quorum.

  II.     Przedstawienie porządku obrad.

III.     Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV.     Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

  V.     Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI.     Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2017 – 2025;

2)      w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2017 rok;

3)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie za 2016 rok;

4)      w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej;

5)      w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kodrąb. 

VII.     Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

VIII.     Zamknięcie XXVIII sesji Rady Gminy Kodrąb.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Ilona Kowalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-04-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-27 08:33

rejestr zmian publikacji »

16.

Życzenia Świąteczne

Zdrowych i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy
oraz
radosnego, wiosennego nastroju,
odpoczynku w gronie rodziny i przyjaciół
życzą

 

       Przewodniczący Rady  Gminy Kodrąb                       Wójt Gminy Kodrąb
                 
                     Tadeusz Cieciura                                               Bożena Krawczyk

 
Kodrąb, Wielkanoc 2017 r.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-04-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-13 10:43

rejestr zmian publikacji »

17.

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza WeterynariiPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-03-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-08 15:34

rejestr zmian publikacji »

18.

Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Gminy Kodrąb

 Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXVII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 10 marca 2017 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie   z następującym porządkiem  obrad:

     I.     Otwarcie i stwierdzenie quorum.

   II.     Przedstawienie porządku obrad.

III.     Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV.     Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

  V.     Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI.     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie w roku  2016.

VII.     Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie za 2016 rok.

VIII.     Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Kodrąb za 2016 rok.

IX.     Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kodrąb na lata 2013-2018 w roku 2016.

  X.     Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie w 2016 roku.

XI.     Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb w 2016 roku.

XII.     Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2017 – 2025;

2)      w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2017 rok;

3)      w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Kodrąb na 2018 rok;

4)      w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb;

5)      w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb;

6)      w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

7)      w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb w 2017 roku”.

XIII.     Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

XIV.     Zamknięcie XXVII sesji Rady Gminy Kodrąb.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Ilona Kowalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-03-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-03
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-03 20:05

rejestr zmian publikacji »

19.

ZBIÓRKA OBJAZDOWA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY KODRĄB

  dnia  29.03.2017 r.

 
Miejscowości: Antoniów, Antopol, Bugaj Zakrzewski, Frachowiec, Gosławice, Klizin, Klizin – Brzezinki, Klizin – Chaba, Klizin Kopaliny, Konradów, Kuchary, Kuźnica, Lipowczyce, Łagiewniki, Moczydła, Rogaszyn, Widawka, Wólka Pytowska, Zabłocie, Zakrzew, Zalesie (k. Gosławic), Zalesie (k. Żencina), Żencin
 
dnia  30.03.2017 r.
 
Miejscowości: Bugaj Dmeniński, Dmenin, Dmenin – Józefka, Dmenin – Władysławów, Feliksów, Florentynów, Przydatki Dmenińskie, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Wola Malowana,  Zapolice
 
dnia  31.03.2017 r.
 
Miejscowości: Barwinek, Gembartówka, Hamborowa, Kodrąb, Młyńczysko, Olszowiec, Józefów, Kolonia Rzejowice, Rzejowice
 
U w a g a :
 
W dniu zbiórki odpady należy ustawić przy drodze, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały prawidłowej komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Do odpadów zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak:
odpady wielkogabarytowe (meble)
sprzęt agd
sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny)
opony od samochodów osobowych
 
Prosimy o wystawienie odpadów w dniu wywozu przed posesję do godz. 7:00, wystawione odpady po terminie zbiórki 
nie będą odbierane!!!

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-03-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-01
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-01 13:42

rejestr zmian publikacji »

20.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-02-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-28 15:47

rejestr zmian publikacji »

21.

Zaproszenie na Dzień Kobiet


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-02-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-28 11:13

rejestr zmian publikacji »

22.

WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2017 roku o możliwości składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 15 kwietnia 2017 r.

Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

            Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kodrąb:  www.bip.kodrab.akcessnet.net  w zakładce : Prawo lokalne – Gospodarka odpadami – Formularze wniosków oraz w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 7.30 – 15.30. 

 


Załączniki: Rozmiar:
15.915 KB
131.022 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Małgorzata Kasperczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-02-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-08 15:17

rejestr zmian publikacji »

23.

Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Gminy Kodrąb

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXVI sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie  z następującym porządkiem  obrad:

 

              I.     Otwarcie i stwierdzenie quorum.

           II.     Przedstawienie porządku obrad.

        III.     Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Kodrąb.

        IV.     Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

           V.     Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

        VI.     Sprawozdania z wykonania planów pracy komisji stałych Rady Gminy Kodrąb za 2016 rok.

     VII.     Podjęcie uchwał:

 

1)      w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kodrąb  na 2017 r.

2)      w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Komisji  Rewizyjnej  Rady Gminy Kodrąb  na 2017 r.

3)      w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb  na 2017  r.

4)      w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb  na 2017 r.

5)      w sprawie  zatwierdzenia  planu pracy Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kodrąb  na 2017 r.

6)      w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5,

7)      w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/233/06 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 września 2006 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kodrąb.

 

  VIII.     Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

  IX.    Zamknięcie XXVI sesji Rady Gminy Kodrąb.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Ilona Kowalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-01-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-24
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-24 10:43

rejestr zmian publikacji »

24.

Życzenia Świąteczne

                             Święta Bożego Narodzenia
            to czas odnajdywania wiary, nadziei i miłości.
                               Życzymy, aby te Święta
                          przyniosły wiele dobrych dni
                przeżywanych wspólnie z najbliższymi.
                Niech Nowy Rok przyniesie Państwu to,
                    co najważniejsze - dobre zdrowie,
                               miłość najbliższych
                          oraz spełnienie wszelkich
                    osobistych i zawodowych planów.


Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb             Wójt Gminy Kodrąb
                         (-)                                                                   (-)
            
Tadeusz Cieciura                                         Bożena Krawczyk


Kodrąb, Boże Narodzenie 2016 r.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-12-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-21
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-21 13:04

rejestr zmian publikacji »

25.

Zaproszenie na XXV Sesję Rady Gminy Kodrąb

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXV sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie  z następującym porządkiem  obrad:

               I.     Otwarcie i stwierdzenie quorum.

            II.     Przedstawienie porządku obrad.

          III.     Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Kodrąb.

         IV.     Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

            V.     Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

         VI.     Podjęcie uchwał:

1)        w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/139/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;

2)        w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata
2016 – 2022;

3)        w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2016 rok;

4)        w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok;

5)        w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb na 2017 rok.

       VII.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2017 - 2025.

    VIII.     Uchwalenie budżetu Gminy Kodrąb na 2017 rok:

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- odczytanie opinii Komisji Rady dotyczących projektu uchwały budżetowej, przy czym opinia Komisji Budżetowej przedstawiana jest jako ostatnia,

- przedstawienie zmian wprowadzonych przez Wójta do projektu uchwały budżetowej,

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

- dyskusja,

- głosowanie.

         IX.     Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

            X.     Zamknięcie XXV sesji Rady Gminy Kodrąb.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Ilona Kowalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-12-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-21
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-21 12:21

rejestr zmian publikacji »

26.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW I-VI 2017

               

Miejscowości:

           

Antoniów, Antopol, Bugaj Zakrzewski, Frachowiec, Gosławice, Klizin, Klizin – Brzezinki, Klizin – Chaba, Klizin Kopaliny, Konradów, Kuchary, Kuźnica, Lipowczyce, Łagiewniki, Moczydła, Rogaszyn, Widawka, Wólka Pytowska, Zabłocie, Zakrzew, Zalesie (k. Gosławic), Zalesie  (k. Żencina), Żencin

 

 

I

II

III

IV

V

VI

Zmieszane odpady

25

22

22

18

24

21

Worek żółty

16

13

13

10

15

12

Worek niebieski, zielony

 

13

 

10

 

12

               

Miejscowości:

           

Bugaj Dmeniński, Dmenin, Dmenin – Józefka, Dmenin – Władysławów, Feliksów, Florentynów, Przydatki Dmenińskie, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Wola Malowana, Zapolice

 

 

I

II

III

IV

V

VI

Zmieszane odpady

26

23

23

19

25

22

Worek żółty

16

13

13

10

15

12

Worek niebieski, zielony

 

13

 

10

 

12

               

Miejscowości:

           

Barwinek, Gembartówka, Hamborowa, Kodrąb, Młyńczysko, Olszowiec, Józefów, Kolonia Rzejowice, Rzejowice

 

 

I

II

III

IV

V

VI

Zmieszane odpady

27

24

24

21

26

23

Worek żółty

17

14

14

11

16

13

Worek niebieski, zielony

 

14

 

11

 

13


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Małgorzata Kasperczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-12-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-09
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-09 14:29

rejestr zmian publikacji »

27.

ZBIÓRKA OBJAZDOWA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY KODRĄB

 dnia  19.12.2016 r.

Miejscowości: Antoniów, Antopol, Bugaj Zakrzewski, Frachowiec, Gosławice, Klizin, Klizin – Brzezinki, Klizin – Chaba, Klizin Kopaliny, Konradów, Kuchary, Kuźnica, Lipowczyce, Łagiewniki, Moczydła, Rogaszyn, Widawka, Wólka Pytowska, Zabłocie, Zakrzew,
Zalesie (k. Gosławic), Zalesie (k. Żencina), Żencin

dnia  19.12.2016 r.

Miejscowości: Bugaj Dmeniński, Dmenin, Dmenin – Józefka, Dmenin – Władysławów, Feliksów, Florentynów, Przydatki Dmenińskie, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały,
Wola Malowana,  Zapolice
 

 dnia  20.12.2016 r.

Miejscowości: Barwinek, Gembartówka, Hamborowa, Kodrąb, Młyńczysko, Olszowiec, Józefów, Kolonia Rzejowice, Rzejowice

U w a g a

 

W dniu zbiórki odpady należy ustawić przy drodze, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały prawidłowej komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Do odpadów zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak:

·         odpady wielkogabarytowe (meble)

·         sprzęt agd

·         sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny)

·         opony od samochodów osobowych

Prosimy o wystawienie odpadów w dniu wywozu przed posesję do godz. 7:00, wystawione odpady po terminie zbiórki nie będą odbierane!!!


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Małgorzata Kasperczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-12-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-06
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-06 10:32

rejestr zmian publikacji »

28.

Gmina Kodrąb informuje, iż zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec o wartości 136.837,68 zł realizowano z udziałem środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w kwocie 97.650,00 zł. W ramach inwestycji została wybudowana sieć wodociągowa z rur PVC fi 110 dł. 2765,66 m oraz sieć wodociągowa z rur PE fi 40 dł. 18 m.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paweł Żuławiński
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-11-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-29 14:23

rejestr zmian publikacji »

29.

Gmina Kodrąb informuje, iż zadanie pn.: Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kodrębie o wartości 191.873,00 zł zostało realizowane z udziałem środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki i dotacji o łącznej kwocie 86.468,00 zł. W ramach inwestycji wykonano następujący zakres robót: ocieplenie ścian elewacyjnych z wyprawą tynkarską, ocieplenie stropów, prace demontażowe i wykończeniowe.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paweł Żuławiński
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-11-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-29 14:21

rejestr zmian publikacji »

30.

Gmina Kodrąb informuje, iż zadanie pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kodrąb o wartości 18.708,84 zł zrealizowano z udziałem środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w kwocie 17.149,00 zł. W ramach zadania usunięto wyroby zawierające azbest z 30 posesji o łącznej masie 54,14 Mg.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paweł Żuławiński
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-11-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-29 14:18

rejestr zmian publikacji »

31.

Gmina Kodrąb informuje, iż zadanie pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kodrąb zrealizowano z udziałem środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paweł Żuławiński
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-11-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-28
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-28 09:56

rejestr zmian publikacji »

32.

Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Gminy Kodrąb

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXIV sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie  z następującym porządkiem  obrad:

     I.     Otwarcie i stwierdzenie quorum.

  II.     Przedstawienie porządku obrad.

III.     Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV.     Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

  V.     Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI.     Podjęcie uchwał:

 

1)      w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/153/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia
19 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2016 rok;

2)      w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/107/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki długoterminowej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

3)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata
2016 – 2022;

4)      w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2016 rok;

5)      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

6)      w sprawie uchwalenia na rok 2017 Programu Współpracy gminy Kodrąb
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

VII.     Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

VIII.     Zamknięcie XXIV sesji Rady Gminy Kodrąb.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Ilona Kowalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-11-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-23
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-23 12:52

rejestr zmian publikacji »

33.

KURENDA DLA ROLNIKÓW

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, że w dniu 16 listopada 2016 rokugodz. 10.00 w Gminnym Centrum Informacji odbędzie się spotkanie z udziałem pracowników Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomsku.

Tematem spotkania będą zmiany w przepisach dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, w szczególności znakowania trzody chlewnej.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Aneta Olczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-11-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-08
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-08 10:59

rejestr zmian publikacji »

34.

Gminne Centrum Informacji w Dmeninie zaprasza na giełde pracy


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Aneta Olczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-11-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-07
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-07 12:28

rejestr zmian publikacji »

35.

Gminne obchody Święta Odzyskania Niepodległości

Wójt Gminy Kodrąb i Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

serdecznie zapraszają na gminne obchody

Święta Odzyskania Niepodległości,

które odbędą się 11.11.2016 r.(piątek).

 

Porządek uroczystości:

10.00    uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny w Kościele p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie

11.00    złożenie kwiatów pod obeliskiem znajdującym się na cmentarzu w Kodrębie


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-11-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-07
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-07 12:30

rejestr zmian publikacji »

36.

Obwieszczenia


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Emilia Kopczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-10-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-20
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-20 12:29

rejestr zmian publikacji »

37.

Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Gminy Kodrąb

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXIII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 19 października 2016 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie  z następującym porządkiem  obrad:

     I.     Otwarcie i stwierdzenie quorum.

  II.     Przedstawienie porządku obrad.

III.     Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV.     Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

  V.     Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI.     Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za pierwsze półrocze
2016 r.

VII.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek za poprzedni  rok  szkolny oraz informacja o stanie finansów podległych szkół.

VIII.     Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń.

IX.     Podjęcie uchwał:

 

1)        w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Kodrąb dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmeninie;

2)      w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Kodrąb dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gosławicach;

3)      w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Kodrąb dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kodrębie;

4)      w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Kodrąb dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konradowie;

5)      w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Kodrąb dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smotryszowie;

6)      w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Kodrąb dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Widawce;

7)      w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Kodrąb dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Malowanej;

8)      w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Kodrąb dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zapolicach;

9)        w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2016 – 2022;

10)  w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2016 rok;

11)  w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb;

12)  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Kodrąb;

13)  w sprawie przyjęcia zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kodrąb;

14)  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kodrąb. 

  X.     Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

XI.     Zamknięcie XXIII sesji Rady Gminy Kodrąb.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Ilona Kowalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-10-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-13
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-13 08:50

rejestr zmian publikacji »

38.

Informacja w sprawie wspólnot gruntowych

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych ( ich następców prawnych ), którzy w okresie przynajmniej jednego roku przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. w okresie od 5 lipca 1962 r. do 5 lipca
1963 r. korzystali  ze wspólnoty gruntowej, o nieuregulowanym nadal stanie prawnym,  o możliwości składania do Starostwa Radomszczańskiego Wydział Geodezji wniosków o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału  we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości im przysługujących  udziałów we wspólnocie.

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 grudnia 2016 r.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Iwona Mielczarek
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-10-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-07
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-07 10:49

rejestr zmian publikacji »

39.

Zarząd Stowarzyszenia LGD BUDU-UJ RAZEM ogłasza nabór na wolne stanowiska pracyPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-09-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-30
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-30 15:12

rejestr zmian publikacji »

40.

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Gminy Kodrąb

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 23 września 2016 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie  z następującym porządkiem  obrad:

     I.         Otwarcie i stwierdzenie quorum.

  II.         Przedstawienie  porządku obrad.

III.         Przyjęcie protokołów z obrad XX i XXI sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV.         Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

  V.         Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI.         Podjęcie uchwał:

1)   w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2016 – 2022,

2)    w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2016 rok,

3)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kodrąb. 

VII.              Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

VIII.              Zamknięcie XXII sesji Rady Gminy Kodrąb.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Ilona Kowalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-09-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-16
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-16 14:05

rejestr zmian publikacji »

41.

ZBIÓRKA OBJAZDOWA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY KODRĄB

dnia  26.09.2016 r.

 

  Miejscowości : Antoniów, Antopol, Bugaj Zakrzewski, Frachowiec, Gosławice, Klizin, Klizin – Brzezinki, Klizin – Chaba, Klizin Kopaliny, Konradów, Kuchary, Kuźnica, Lipowczyce, Łagiewniki, Moczydła, Rogaszyn, Widawka, Wólka Pytowska, Zabłocie, Zakrzew, Zalesie (k. Gosławic), Zalesie (k. Żencina), Żencin 

dnia  30.09.2016 r.

Miejscowości: Bugaj Dmeniński, Dmenin, Dmenin – Józefka, Dmenin – Władysławów, Feliksów, Florentynów, Przydatki Dmenińskie, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Wola Malowana,  Zapolice

dnia  30.09.2016 r.

Miejscowości: Barwinek, Gembartówka, Hamborowa, Kodrąb, Młyńczysko, Olszowiec, Józefów, Kolonia Rzejowice, Rzejowice

U w a g a :

W dniu zbiórki odpady należy ustawić przy drodze, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały prawidłowej komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Do odpadów zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak:

- odpady wielkogabarytowe (meble)

- sprzęt agd

- sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny)

- opony od samochodów osobowych

Prosimy o wystawienie odpadów w dniu wywozu przed posesję do godz. 7:00, wystawione odpady po terminie zbiórki nie będą odbierane!!!

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Małgorzata Kasperczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-09-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-15
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-15 12:07

rejestr zmian publikacji »

42.

Informacja

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  DOSTARCZANIA ODPADÓW  DO  PUNKTU  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI  ODPADÓW  KOMUNALNYCH   (PSZOK)

        Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w miejscowości Kodrąb, ul. 22 Lipca, przyjmuje odpady od mieszkańców Gminy Kodrąb raz w miesiącu, tj. ostatni piątek każdego miesiąca. Odpady należy dostarczać wyłącznie w godzinach funkcjonowania PSZOK  tj. kwiecień – październik
w godz. 1200 – 1800, listopad – marzec w godz. 1000 – 1600.

NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ  ODPADÓW W WYŻEJ WYMIENIONYM  MIEJSCU   POZA  GODZINAMI FUNKCJONOWANIA PSZOK  


INFORMACJA  DOTYCZĄCA ODPADÓW  POCHODZĄCYCH Z  PROWADZONEJ  DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ  

         W sprawie odbioru odpadów pochodzących z produkcji i działalności gospodarczej należy skontaktować się we  własnym zakresie z przedsiębiorcą odbierającym tego typu odpady. Gmina nie zajmuje się organizacją systemu odbierania odpadów wytworzonych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstwa domowego z odpadami pochodzącymi z prowadzonej działalności gospodarczej

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Małgorzata Kasperczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-09-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-15
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-15 11:57

rejestr zmian publikacji »

43.

Zaproszenie na XV ŚWIĘTO ZIEMNIAKA


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Aneta Olczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-09-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-01
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-01 13:49

rejestr zmian publikacji »

44.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Wójt Gminy Kodrąb informuje: Każdy producent rolny, może odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej i w tym celu powinien zbierać faktury VAT dokumentujące jego zakup.

  • w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi 86 zł  na 1 ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku w następujących terminach:

  •  1 - 31 października 2016 r.

Jeżeli w danym roku producent rolny wykorzystał cały roczny limit zwrotu podatku akcyzowego na podstawie złożonego wniosku w pierwszym terminie to zbędne jest składanie przez niego kolejnego wniosku w drugim terminie.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Emilia Kopczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-08-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-01 10:41

rejestr zmian publikacji »

45.

ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Urząd Gminy w Kodrębie informuje o przypadającej na 1 sierpnia o godzinie 17:00 72. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Za pomocą syren alarmowych w czasie jednej minuty wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Kodrąb godnie uczczą pamięć o bohaterach powstania warszawskiego.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-07-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-07-28
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-28 09:41

rejestr zmian publikacji »

46.

Zaproszenie na XXI Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 446)  zwołuję XXI sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb, na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 29 lipca 2016 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmiany uchwały Nr XX/137/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia
30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

- w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;

- w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kodrąb na lata 2016 – 2020”.

  1. Zamknięcie XXI sesji Rady Gminy Kodrąb.

                                                                               Wiceprzewodniczący

                                                                                              Rady Gminy Kodrąb

                                                                                              Marian Starostecki

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Ilona Kowalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-07-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-07-27
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-27 11:28

rejestr zmian publikacji »

47.

Zaproszenie na XX Sesję Rady Gminy Kodrąb

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XX sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie  z następującym porządkiem  obrad:

     I.         Otwarcie i stwierdzenie quorum.

   II.         Przedstawienie  porządku obrad.

III.         Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV.         Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

  V.         Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI.         Podjęcie uchwał:

1)   w sprawie przekazania środków finansowych z budżetu Gminy Kodrąb dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „ULISSES” w Kodrębie w ramach współpracy Gminy Kodrąb
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

2)   w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2016 – 2022,

3)    w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2016 rok,

4)    w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę;

5)   w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego  odprowadzania ścieków;

6)    w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody  dostarczanej ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę;