logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Kodrąb

www.kodrab.akcessnet.net  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Oświadczenia majątkowe /
1.

Oświadczenie majątkowe za rok 2016 dyr.PSP w Rzejowicach


Załączniki: Rozmiar:
168.464 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Lidia Sznelińska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2017-05-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-23 12:54

rejestr zmian publikacji »

2.

Oświadczenie majątkowe za rok 2015 dyr.PSP w Rzejowicach


Załączniki: Rozmiar:
166.589 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Lidia Sznelińska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2016-05-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-05-16
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-16 10:57

rejestr zmian publikacji »

3.

Oświadczenie majątkowe za rok 2014 dyr.PSP w Rzejowicach


Załączniki: Rozmiar:
305.176 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Lidia Sznelińska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2015-05-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-05-12
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-12 13:38

rejestr zmian publikacji »

4.

Oświadczenie majątkowe za rok 2013 dyr.PSP w Rzejowicach


Załączniki: Rozmiar:
142.019 KB
13.374 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2014-05-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-05-21
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-08 14:53

rejestr zmian publikacji »

5.

Oświadczenie majątkowe za rok 2012 dyr.PSP w Rzejowicach


Załączniki: Rozmiar:
1.093 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2013-05-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-05-16
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-16 08:51

rejestr zmian publikacji »

6.

Oświadczenie majątkowe za rok 2011 dyr.PSP w Rzejowicach


Załączniki: Rozmiar:
1.085 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2012-05-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-05-14
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-14 09:01

rejestr zmian publikacji »

7.

Oświadczenie majątkowe za rok 2010 dyr.PSP w Rzejowicach


Załączniki: Rozmiar:
463.401 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Paulina Lesiakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2011-06-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-06-30
Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-30 15:14

rejestr zmian publikacji »

8.

Dyrektor PSP w Rzejowicach E.Lewandowska oś.majątkowe za rok 2009


Załączniki: Rozmiar:
1.100 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Piotr Szustakiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Szustakiewicz
Data wytworzenia informacji: 2010-08-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-08-20
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-20 13:10

rejestr zmian publikacji »

9.

Dyrektor PSP w Rzejowicach E.Lewandowska oś.majątkowe za rok 2008


Załączniki: Rozmiar:
1.066 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Piotr Szustakiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Szustakiewicz
Data wytworzenia informacji: 2010-02-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-02-11
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-11 13:07

rejestr zmian publikacji »

10.

Dyrektor PSP w Rzejowicach E.Lewandowska oś.majątkowe za rok 2007

Oświadczenia majątkowe zawarte są w załącznikach.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Piotr Szustakiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Szustakiewicz
Data wytworzenia informacji: 2008-08-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-08-05
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-05 11:59

rejestr zmian publikacji »

11.

Dyrektor PSP w Rzejowicach W.Abram oś.majątkowe za rok 2006


Załączniki: Rozmiar:
1.159 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Piotr Szustakiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Szustakiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-11-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-11-12
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-12 14:07

rejestr zmian publikacji »

12.

Dyrektor PSP w Rzejowicach W.Abram oś.majątkowe za rok 2005

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

 

wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1

 

 

Rzejowice, dnia 28.04.2006 r.

 

Uwaga:

1.      Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.      Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.

3.      Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4.      Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.      Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.      W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

CZĘŚĆ A

 

Ja, niżej podpisany(a), Waldemar Stanisław Abram

urodzony(a) 24.10 1963 w Myśliwczowie

zatrudniony(a) – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach

jako – Dyrektor Szkoły

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

I.

Zasoby pieniężne:

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

-         papiery wartościowe: nie dotyczy

 

II.

1.      Dom o powierzchni: 300m2, o wartości: 65.000  tytuł prawny: akt własności

2.      Mieszkanie o powierzchni:.........., o wartości:...........tytuł prawny: .........................................................

3.      Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia 5.09 ha:

o wartości: 90.000zł.

rodzaj zabudowy: zwarty

tytuł prawny: akt własności

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 10.000zł.

 

4.      Inne nieruchomości:

powierzchnia: 3.09 ha

o wartości: 25.000 zł.

tytuł prawny: akt własności

 

 

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 

 

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 

 

V.

Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu
– należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

 

VI.

1.      Prowadzę  działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

-       osobiście: nie dotyczy

-       wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

      Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

 

2.      Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

-       osobiście: nie dotyczy

-       wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

     Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 

 

 

 

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

-       jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

-       jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-       jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

     Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2.      W spółdzielniach:

-       jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

-       jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

-       jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

 

     Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ze stosunku pracy – 37.053,47 i inne źródła 1.083,25

 

 

IX.

 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę i model i rok produkcji):

-         Nissan Primera – 1997 r., o wartości 12.000zł.  

 

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): kredyt hipoteczny – 7.500 CHF

 


 

CZĘŚĆ B

 

Informacje niejawne

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

 

 

Rzejowice, 28.04.2006                                                         Waldemar Abram

 

 

______________________

1 Niewłaściwe skreślić.

2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa    

    rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KODRĄB
Za treść odpowiada: Wioletta Marcinkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Wioletta Marcinkowska
Data wytworzenia informacji: 2006-05-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-05-15
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-15 15:09

rejestr zmian publikacji »

13.

Dyrektor PSP w Rzejowicach W.Abram oś.majątkowe za rok 2004

 

OŚWIADCZENIE   MAJĄTKOWE

 

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1.

 

Rzejowice,  dnia26.04.2005r.

 

Uwaga:

1.      osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.      Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”

3.      Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego małżeńską wspólnością majątkową.

4.      Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i zagranicą

5.      Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.      W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

 

CZĘŚĆ A

 

Ja, niżej podpisany Waldemar Stanisław Abram

Urodzony 24 października 1963 w Myśliwczowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach - Dyrektor

 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 483, z 2000r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) zgodnie z art. 24h. tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

I.

Zasoby pieniężne:

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy,

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ............nie dotyczy

-         papiery wartościowe: ........nie dotyczy  na kwotę: ....................

 

II.

1.      Dom o powierzchni 300 m2, o wartości: 65.000 zł  tytuł prawny: akt własności

2.      Mieszkanie o powierzchni: ......... m2, o wartości: .......... tytuł prawny: ..............

3.      Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: hodowla owiec, powierzchnia: 5,09 ha

o wartości: 100.000 zł

rodzaj zabudowy: zwarty

tytuł prawny: akt własności

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 10.000 zł

4.      Inne nieruchomości:

powierzchnia:  3,09 ha

o wartości: 25.000 zł,

tytuł prawny: akt własności

 

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów:

................................ nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż10% udziałów w spółce:........nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........nie dotyczy

 

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji:

......................... nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .........nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............nie dotyczy

 

V.

Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -  należy podać opis mienia i datę nabycia , od kogo ............... nie dotyczy

 

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności) ........ nie dotyczy

-         osobiście: ............nie dotyczy

-         wspólnie z innymi osobami: ............nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: .........nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .........

-         osobiście: ....................nie dotyczy

-         wspólnie z innymi osobami: ................nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........nie dotyczy

VII.

1.      W spółkach handlowych(nazwa, siedziba spółki): ............... nie dotyczy

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................nie dotyczy

-         jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .............nie dotyczy

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..........nie dotyczy

2.      W spółdzielniach: ................. GS Kodrąb

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................nie dotyczy

-         jestem członkiem rady nadzorcze3j (od kiedy): ..........nie dotyczy

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..........nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: ............

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ze stosunku pracy  38.601,77

 

 

IX.

Składniki mienia ruchomego powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Nissan „Primera” – rok produkcji 1994.

 

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem, w jakiej wysokości):kredyt hipoteczny w wysokości 8000 CHF

 

 

CZĘŚĆ B

INFORMACJE NIEJAWNE

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy, iż na podstawie art. 233§1Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

Rzejowice,  dnia26 kwietnia 2005r.

 

                                                                                                Abram Waldemar1 Niepotrzebne skreślić

2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KODRĄB
Za treść odpowiada: Wioletta Marcinkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Wioletta Marcinkowska
Data wytworzenia informacji: 2005-06-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-06-21
Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-21 14:44

rejestr zmian publikacji »

14.

Dyrektor PSP w Rzejowicach W.Abram oś.majątkowe za rok 2003

OŚWIADCZENIE   MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1.

Rzejowice,  dnia24.04.2004

Uwaga:

1.      osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.      Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”

3.      Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego małżeńską wspólnością majątkową.

4.      Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i zagranicą

5.      Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.      W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany Waldemar Stanisław Abram

Urodzony 24 października 1963 w Myśliwczowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach - Dyrektor

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 483, z 2000r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) zgodnie z art. 24h. tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy,

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....................

-         papiery wartościowe: ................ na kwotę: ....................

II.

1.      Dom o powierzchni 300 m2, o wartości: 65.000 zł  tytuł prawny: własność

2.      Mieszkanie o powierzchni: ......... m2, o wartości: .......... tytuł prawny: ..............

3.      Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: hodowla owiec, powierzchnia: 5,09 ha

o wartości: 100.000 zł

rodzaj zabudowy: zwarty

tytuł prawny: własność

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 12.000 zł

4.      Inne nieruchomości:

powierzchnia: lasy o powierzchni 3,09 ha

o wartości: 25.000 zł,

tytuł prawny: własność

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów:

................................ nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż10% udziałów w spółce:.......................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji:

......................... nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............

V.

Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -  należy podać opis mienia i datę nabycia , od kogo ............... nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności) ........ nie dotyczy

-         osobiście: ............

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ........ nie dotyczy.

-         osobiście: ....................

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

VII.

1.      W spółkach handlowych(nazwa, siedziba spółki): ............... nie dotyczy

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

2.      W spółdzielniach: ................. nie dotyczy

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorcze3j (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: ............ nie dotyczy

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ze stosunku pracy  39.295,21 zł, umowa zlecenia 288,00 zł.

IX.

Składniki mienia ruchomego powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Nissan „Primera” – rok produkcji 1994.

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem, w jakiej wysokości):kredyt hipoteczny w wysokości 8500 CHF

CZĘŚĆ B

INFORMACJE NIEJAWNE

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy, iż na podstawie art. 233§1Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

Rzejowice,  dnia24 kwietnia 2004r.

                                                                                              Abram Waldemar1 Niepotrzebne skreślić

2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KODRĄB
Za treść odpowiada: Wioletta Marcinkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Wioletta Marcinkowska
Data wytworzenia informacji: 2005-03-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-03-25
Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-01 09:02

rejestr zmian publikacji »

15.

Dyrektor PSP w Rzejowicach - W. Abram

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1.

Rzejowice, dnia 30 kwietnia 2003r.

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i zagranicą
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.


CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany Waldemar Stanisław Abram
Urodzony 24 października 1963 w Myśliwczowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach - Dyrektor

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 483, z 2000r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) zgodnie z art. 24h. tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 4.000 zł,
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....................
- papiery wartościowe: ................ na kwotę: ....................

II.
1. Dom o powierzchni 300 m2, o wartości: 65.000 zł tytuł prawny: własność
2. Mieszkanie o powierzchni: ......... m2, o wartości: .......... tytuł prawny: ..............
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: hodowla owiec, powierzchnia: 5,09 ha
o wartości: 100.000 zł
rodzaj zabudowy: zwarty
tytuł prawny: własność
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 12.000 zł
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: lasy o powierzchni 3,09 ha
o wartości: 25.000 zł,
tytuł prawny: własność

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów:
................................ nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż10% udziałów w spółce:.......................
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji:
......................... nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .................
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............

V.
Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia , od kogo ............... nie dotyczy

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności) ........ nie dotyczy
- osobiście: ............
- wspólnie z innymi osobami: ................
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ........ nie dotyczy.
- osobiście: ....................
- wspólnie z innymi osobami: ................
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................
VII.
1. W spółkach handlowych(nazwa, siedziba spółki): ............... nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....................
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................
2. W spółdzielniach: ................. nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................
- jestem członkiem rady nadzorcze3j (od kiedy): .....................
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: ............ nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....................
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ............ nie dotyczy.

IX.
Składniki mienia ruchomego powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Nissan „Primera” – rok produkcji 1994.

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem, w jakiej wysokości):kredyt hipoteczny w wysokości 9.007 CHF


CZĘŚĆ B INFORMACJE NIEJAWNE

Powyższe oświadczenie składam świadomy, iż na podstawie art. 233§1Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.


Rzejowice, dnia30 kwietnia 2003r.

Abram Waldemar


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy
Za treść odpowiada: Wioletta Marcinkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Wioletta Marcinkowska
Data wytworzenia informacji: 2003-07-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-03 14:04

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Wójt
 Sekretarz
 Skarbnik
 Kierownik Biblioteki
 Kierownik SPZOZ
 Kierownik GOPS
 Kierownik ZGK
 Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta
 Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta
 Dyrektor PSP w Kodrębie
 Dyrektor PSP w Rzejowicach
 Kierownik USC
wersja do druku drukuj