logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Kodrąb

www.kodrab.akcessnet.net  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1037066
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 96278
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   96278
 Aktualności   45609
 Ostrzeżenia   64
 Charakterystyka   8754
 Godziny urzędowania   4708
 Zabytki gminy   15575
 Regulaminy organizacyjne   5142
 Komórki organizacyjne   3246
  Wójt, sekretarz, skarbnik   928
  Referat Organizacyjny   876
  Referat Finansowy   856
  Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji    1694
  Urząd Stanu Cywilnego   795
  Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych    654
  Radca Prawny    697
 Ogłoszenia o naborze   11655
  2016   3598
  2015   2572
  2014   2559
  2013   2823
  2012   4034
  2011   18507
 Konkurs ofert   6248
  2016   2231
  2015   5361
  2014   1593
  2013   1692
  2012   1773
  2011   1535
 Ogłoszenia   10341
 Konta bankowe na wpłaty   2603
Organy
 Wójt Gminy   6243
  Kompetencje   1356
  Kontakt   1398
  Zarządzenia   1306
   Rok 2007   467
   Rok 2008   549
   Rok 2010   515
   Rok 2009   678
   Rok 2011   477
   Rok 2012   393
  Decyzje i inne akty administracyjne   1392
  Obwieszczenia i zawiadomienia   6000
  Inne   726
 Sekretarz   4122
 Skarbnik   3656
 Rada Gminy   6374
  Przewodniczący Rady   1683
  Komisje Rady   2662
   Komisja Budżetu i Inwestycji   1302
   Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska   1267
   Komisja Oświaty i Spraw Społecznych   1380
   Komisja Rewizyjna   1170
  Regulamin   1138
  Wybory ławników   1641
   Oświadczenia majątkowe radnych IV kadencji   3458
  Oświadzczenia majątkowe radnych   2109
   Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji   2784
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2006r   587
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2007r   596
   Oświadczenia majątkowe radnych na 2008r   658
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2009r    735
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 r.    1102
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 r.   837
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r.   663
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.   490
   Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r.    563
   Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji   531
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r.   385
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.   290
   Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r.   345
  Kontakt z radnymi   1317
   Skład osobowy   183
 Urząd Stanu Cywilnego   5846
Prawo Lokalne
 Statut   4307
 Budżet   4136
  Uchwały budżetowe   1687
   Rok 2002   501
   Rok 2003   522
   Rok 2004   537
   Rok 2005   921
   Rok 2006   653
   Rok 2007   660
   Rok 2008   639
   Rok 2009   820
   Rok 2010   559
   Rok 2011   886
   Rok 2012   603
   Rok 2013   638
  Opinie   1943
  Sprawozdania   928
   Rok 2009   462
   Rok 2010   729
   Rok 2011   759
   Rok 2012   649
   Rok 2013   481
   Rok 2014   543
   Rok 2015   491
   Rok 2016   439
   Rok 2017   93
  Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu   1362
  Informacje z wykonania budżetu   2478
  Informacje   1243
  Informacja opisowa z wykonania budżetu   1516
 Uchwały   5183
  Rok 2017   1413
  Rok 2016   2425
  Rok 2015   3021
  Rok 2014   3376
  Rok 2013   3700
  Rok 2012   873
   I kwartał   1490
   II kwartał   1723
   III kwartał   1102
   IV kwartał   1978
  Rok 2011   994
   IV Kwartał   2465
   III Kwartał   992
   II Kwartał   2107
   I Kwartał   2750
  Rok 2010   918
   I Kwartał   1532
   II Kwartał   1650
   III Kwartał   1190
   IV Kwartał   2160
  Rok 2009   838
   I Kwartał   1258
   II Kwartał   2007
   III Kwartał   973
   IV Kwartał   1657
  Rok 2008   886
   I Kwartał   1781
   II Kwartał   1175
   III Kwartał   2048
   IV Kwartał   1793
   I Kwartał   1414
   II Kwartał   1295
   III Kwartał   1314
   IV Kwartał   1423
  Rok 2007   1014
  Rok 2006   1001
   IV Kwartał   1282
   III Kwartał   966
   II Kwartał   1683
   I Kwartał   1181
  Rok 2005   960
   IV Kwartał   2076
   III Kwartał   1188
   II Kwartał   964
   I Kwartał   2320
  Rok 2004   1557
   IV Kwartał   1374
   III Kwartał   578
   II Kwartał   484
   I Kwartał   1248
  Rok 2003   1275
   I Kwartał   560
   II Kwartał   1516
   III Kwartał   1005
   IV Kwartał   810
  Rok 2002   888
   I Kwartał   571
   II Kwartał   908
   III Kwartał   565
   IV Kwartał   512
  Rok 2001   1039
 Zarządzenia Wójta   3687
  Rok 2017   960
  Rok 2016   2921
  Rok 2015   3501
  Rok 2014   3828
  Rok 2013   3888
  Rok 2012   4740
  Rok 2011   7160
 Podatki i opłaty lokalne   3686
  Podatek od nieruchomości   2817
  Podatek od środków transportowych   1837
  Podatek rolny   1793
  Podatek leśny   1276
  Druki deklaracji i informacji podatkowych   631
  Podatek akcyzowy   571
  Decyzje i inne akty administracyjne   690
   Rok 2003   221
   Rok 2002   229
   Rok 2004   189
   Rok 2005   239
   Rok 2006   300
   Rok 2010   191
   Rok 2011   91
  Obwieszczenia i zawiadomienia   906
   Rok 2003   193
   Rok 2002   215
   Rok 2004   193
   Rok 2005   341
   Rok 2006   446
   Rok 2010   414
   Rok 2011   144
 Zagospodarowanie przestrzenne   2311
  Rok 2017   808
  Rok 2016   1478
  Rok 2015   1548
  Rok 2014   1478
  Rok 2013   1297
  Rok 2012   1365
  2005 - 2011   8500
  Formularze wniosków   905
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb   303
 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach   3285
  Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach   2500
   Rok 2009   2792
   Rok 2010   1141
   Rok 2011   1665
   Rok 2012   1380
   Rok 2013   1666
   Rok 2014   1151
   Rok 2015   1648
   Rok 2016   1957
   Rok 2017   980
  Formularze wniosków   659
   Rok 2009   1279
   Rok 2010   558
   Rok 2011   306
   Rok 2012   198
 Ochrona środowiska   300
  Usuwanie drzew i krzewów   184
  Informacja o jakości wody pitnej   709
  Czystsze powietrze   157
 Gospodarka odpadami   2771
  Regulamin utrzymania czystości i porządku   530
  Harmonogram wywozu odpadów   5901
  Ogłoszenia   5144
  Formularze wniosków   996
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   742
  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi   552
  Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy   70
  Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę    47
   2014   29
   2015   36
   2016   43
  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)   61
  Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny    42
  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości    77
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów   32188
  Rok 2017   8240
  Rok 2016   10280
  Rok 2015   11774
  Rok 2014   9608
  Rok 2013   7862
  Rok 2012   7254
  Rok 2011   7031
  Rok 2010   8534
  Rok 2009   5801
  Rok 2008   10724
  Rok 2007   11318
  Rok 2006   8668
  Rok 2005   1959
  Rok 2004   4011
  Rok 2003   1565
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
 Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości   5911
  Rok 2017   6562
  Rok 2016   8384
  Rok 2015   14633
  Rok 2014   5922
  Rok 2013   1958
  Rok 2012   1657
  Rok 2011   3649
  Rok 2010   9197
  Rok 2009   8119
  Rok 2008   7445
 Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   4070
  Rok 2017   378
  Rok 2016   891
  Rok 2015   4914
  Rok 2014   895
  Rok 2013   1289
  Rok 2012   1188
  Rok 2011   2488
  Rok 2010   4261
  Rok 2009   1634
  Rok 2008   1702
 Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu   2448
  Rok 2017   4367
  Rok 2016   6214
  Rok 2015   6787
  Rok 2014   1186
  Rok 2013   702
  Rok 2012   735
  Rok 2011   771
  Rok 2010   3270
  Rok 2009   1050
  Rok 2008   801
 Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości   2467
  Rok 2017   250
  Rok 2016   536
  Rok 2015   4706
  Rok 2014   693
  Rok 2013   824
  Rok 2012   900
  Rok 2011   867
  Rok 2010   5207
 Zasób mieszkaniowy gminy   291
Załatwianie Spraw
 Procedury przyjmowania i załatwiania spraw   2519
  Małżeństwa, narodziny, zgony   883
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   568
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   782
   Sporządzenie aktu urodzenia   678
   Sporządzenie aktu zgonu   574
  Dowody osobiste   826
   Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy   647
  Meldunki   820
   Zameldowanie na pobyt stały   586
   Zameldowanie na pobyt czasowy   531
   Wymeldowanie z pobytu stałego   574
   Wymeldowanie z pobytu czasowego   559
  Zezwolenia i decyzje   994
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   1048
 Działalność gospodarcza   818
  CEIDG   669
  Druki do pobrania   532
Inne
 Jednostki organizacyjne   4783
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   2050
   Kontakt   7296
   Kierownictwo   1266
   Statut   830
   Ewidencje i rejestry   886
   Procedury   926
   Ogłoszenia o naborze   994
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie   4863
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach   3043
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie   3305
  Zakład Gospodarki Komunalnej   3942
  Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie   2131
 Jednostki pomocnicze   2573
  Sołectwa   1540
   Statut Sołectw   801
 Zarządzanie kryzysowe   395
  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego   299
  Zgromadzenia   308
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   2496
  Skład Komisji   934
  Programy   174
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi   1237
  Program współpracy   904
  Sprawozdania   534
  Pożytek publiczny   496
 Konsultacje społeczne   69
 Oświadczenia majątkowe   5775
  Wójt   4215
  Sekretarz   3011
  Skarbnik   2836
  Kierownik Biblioteki   2035
  Kierownik SPZOZ   3342
  Kierownik GOPS   1897
  Kierownik ZGK   3074
  Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta   2156
  Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta   1878
  Dyrektor PSP w Kodrębie   5659
  Dyrektor PSP w Rzejowicach   3189
  Kierownik USC   2491
 Wybory parlamentarne   1318
  Wybory parlamentarne 2015   911
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014   1917
  Wybory parlamentarne 2011   1479
  Wybory parlamentarne 2007   1201
   Informacje   663
   Zarządzenia   653
 Wybory Prezydenckie   1121
  Wybory Prezydenckie 2015   996
  Wybory Prezydenckie 2010   982
   Informacje   516
 Wybory samorządowe   2056
  Wybory Samorządowe 2014   3996
   Informacje   2034
  Wybory Samorządowe 2010   812
  Wybory samorządowe 2006   2851
   Komunikaty PKW   947
   Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb   1217
   Komunikaty Komisarza Wyborczego   1023
   Pozostałe informacje   968
   Komunikaty/Uchwały GKW   1773
   Wyniki z wyborów   1947
 Wybory do Izb Rolniczych   1222
 Wybory Ławników   587
  Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019   1378
 Spisy Powszechne   992
  Powszechny Spis Rolny 2010   1013
   Informacje   750
  Narodowy Spis Powszechny 2011   702
 Referenda   525
  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.   845
 Strategie, plany i programy   745
  Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032   473
  STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023   513
  PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023   283
  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb   309
  PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB   279
 Rejestry i ewidencje   2632
  Rejestry publiczne   1524
  Rejestr instytucji kultury    740
 Kontrole w Urzędzie   960
  2013 r.   477
 Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi   732
  Informacje   1097
   Kontakt   396
  Aktualności   1008
  Dokumenty do pobrania   693
  Linki   645
 Nieodpłatna pomoc prawna   478
 Redakcja Biuletynu   2798
Dostęp do Informacji Publicznej
 Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP   10721
 Wniosek o udostępnienie informacji   2577
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Elektroniczna Srzynka Podawcza   2478


wersja do druku drukuj