logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Kodrąb

www.kodrab.akcessnet.net  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 994664
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 94789
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   94789
 Aktualności   44208
 Charakterystyka   8622
 Godziny urzędowania   4616
 Zabytki gminy   15337
 Regulaminy organizacyjne   5067
 Komórki organizacyjne   3151
  Wójt, sekretarz, skarbnik   859
  Referat Organizacyjny   830
  Referat Finansowy   820
  Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji    1628
  Urząd Stanu Cywilnego   750
  Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych    625
  Radca Prawny    662
 Ogłoszenia o naborze   11436
  2016   3504
  2015   2531
  2014   2526
  2013   2774
  2012   3969
  2011   18212
 Konkurs ofert   6121
  2016   2178
  2015   5076
  2014   1577
  2013   1668
  2012   1755
  2011   1497
 Ogłoszenia   9903
 Konta bankowe na wpłaty   2501
Organy
 Wójt Gminy   6172
  Kompetencje   1323
  Kontakt   1371
  Zarządzenia   1297
   Rok 2007   458
   Rok 2008   535
   Rok 2010   505
   Rok 2009   648
   Rok 2011   466
   Rok 2012   373
  Decyzje i inne akty administracyjne   1317
  Obwieszczenia i zawiadomienia   5824
  Inne   709
 Sekretarz   4075
 Skarbnik   3612
 Rada Gminy   6295
  Przewodniczący Rady   1663
  Komisje Rady   2642
   Komisja Budżetu i Inwestycji   1272
   Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska   1224
   Komisja Oświaty i Spraw Społecznych   1344
   Komisja Rewizyjna   1146
  Regulamin   1103
  Wybory ławników   1617
   Oświadczenia majątkowe radnych IV kadencji   3127
  Oświadzczenia majątkowe radnych   2086
   Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji   2618
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2006r   575
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2007r   581
   Oświadczenia majątkowe radnych na 2008r   647
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2009r    712
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 r.    1071
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 r.   810
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r.   630
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.   459
   Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r.    539
   Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji   501
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r.   361
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.   247
   Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r.   264
  Kontakt z radnymi   1301
   Skład osobowy   183
 Urząd Stanu Cywilnego   5720
Prawo Lokalne
 Statut   4240
 Budżet   4085
  Uchwały budżetowe   1652
   Rok 2002   493
   Rok 2003   503
   Rok 2004   528
   Rok 2005   870
   Rok 2006   630
   Rok 2007   621
   Rok 2008   626
   Rok 2009   780
   Rok 2010   554
   Rok 2011   846
   Rok 2012   593
   Rok 2013   621
  Opinie   1882
  Sprawozdania   904
   Rok 2009   444
   Rok 2010   699
   Rok 2011   730
   Rok 2012   616
   Rok 2013   454
   Rok 2014   502
   Rok 2015   435
   Rok 2016   370
   Rok 2017   80
  Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu   1327
  Informacje z wykonania budżetu   2331
  Informacje   1123
  Informacja opisowa z wykonania budżetu   1385
 Uchwały   5100
  Rok 2017   952
  Rok 2016   1919
  Rok 2015   2440
  Rok 2014   2961
  Rok 2013   3293
  Rok 2012   865
   I kwartał   1333
   II kwartał   1586
   III kwartał   1022
   IV kwartał   1801
  Rok 2011   985
   IV Kwartał   2282
   III Kwartał   923
   II Kwartał   1888
   I Kwartał   2526
  Rok 2010   908
   I Kwartał   1425
   II Kwartał   1539
   III Kwartał   1105
   IV Kwartał   1966
  Rok 2009   828
   I Kwartał   1152
   II Kwartał   1835
   III Kwartał   914
   IV Kwartał   1533
  Rok 2008   880
   I Kwartał   1624
   II Kwartał   1096
   III Kwartał   1964
   IV Kwartał   1652
   I Kwartał   1337
   II Kwartał   1203
   III Kwartał   1185
   IV Kwartał   1305
  Rok 2007   1007
  Rok 2006   993
   IV Kwartał   1155
   III Kwartał   912
   II Kwartał   1578
   I Kwartał   1116
  Rok 2005   955
   IV Kwartał   1931
   III Kwartał   1119
   II Kwartał   920
   I Kwartał   2183
  Rok 2004   1521
   IV Kwartał   1264
   III Kwartał   563
   II Kwartał   478
   I Kwartał   1155
  Rok 2003   1245
   I Kwartał   548
   II Kwartał   1380
   III Kwartał   937
   IV Kwartał   757
  Rok 2002   880
   I Kwartał   564
   II Kwartał   856
   III Kwartał   559
   IV Kwartał   504
  Rok 2001   1026
 Zarządzenia Wójta   3627
  Rok 2017   661
  Rok 2016   2407
  Rok 2015   2909
  Rok 2014   3319
  Rok 2013   3365
  Rok 2012   4214
  Rok 2011   6563
 Podatki i opłaty lokalne   3651
  Podatek od nieruchomości   2690
  Podatek od środków transportowych   1720
  Podatek rolny   1720
  Podatek leśny   1235
  Druki deklaracji i informacji podatkowych   599
  Podatek akcyzowy   532
  Decyzje i inne akty administracyjne   690
   Rok 2003   221
   Rok 2002   229
   Rok 2004   189
   Rok 2005   239
   Rok 2006   300
   Rok 2010   191
   Rok 2011   91
  Obwieszczenia i zawiadomienia   906
   Rok 2003   193
   Rok 2002   215
   Rok 2004   193
   Rok 2005   341
   Rok 2006   446
   Rok 2010   414
   Rok 2011   144
 Zagospodarowanie przestrzenne   2267
  Rok 2017   610
  Rok 2016   1366
  Rok 2015   1420
  Rok 2014   1393
  Rok 2013   1216
  Rok 2012   1255
  2005 - 2011   8272
  Formularze wniosków   796
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb   240
 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach   3238
  Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach   2452
   Rok 2009   2489
   Rok 2010   1077
   Rok 2011   1605
   Rok 2012   1272
   Rok 2013   1514
   Rok 2014   1080
   Rok 2015   1487
   Rok 2016   1672
   Rok 2017   758
  Formularze wniosków   641
   Rok 2009   1259
   Rok 2010   557
   Rok 2011   295
   Rok 2012   197
 Ochrona środowiska   256
  Usuwanie drzew i krzewów   138
  Informacja o jakości wody pitnej   592
  Czystsze powietrze   118
 Gospodarka odpadami   2702
  Regulamin utrzymania czystości i porządku   495
  Harmonogram wywozu odpadów   5501
  Ogłoszenia   4961
  Formularze wniosków   909
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   705
  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi   516
  Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy   39
  Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę    30
   2014   20
   2015   27
   2016   23
  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)   29
  Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny    25
  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości    56
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów   31777
  Rok 2017   5782
  Rok 2016   9551
  Rok 2015   11329
  Rok 2014   9421
  Rok 2013   7718
  Rok 2012   7192
  Rok 2011   6886
  Rok 2010   8440
  Rok 2009   5735
  Rok 2008   10601
  Rok 2007   11174
  Rok 2006   8409
  Rok 2005   1894
  Rok 2004   3958
  Rok 2003   1558
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
 Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości   5830
  Rok 2017   4433
  Rok 2016   8223
  Rok 2015   14284
  Rok 2014   5843
  Rok 2013   1873
  Rok 2012   1614
  Rok 2011   3535
  Rok 2010   9088
  Rok 2009   7973
  Rok 2008   7351
 Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   4014
  Rok 2017   283
  Rok 2016   809
  Rok 2015   4581
  Rok 2014   863
  Rok 2013   1227
  Rok 2012   1164
  Rok 2011   2435
  Rok 2010   4184
  Rok 2009   1547
  Rok 2008   1619
 Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu   2424
  Rok 2017   3536
  Rok 2016   5691
  Rok 2015   6519
  Rok 2014   1129
  Rok 2013   670
  Rok 2012   722
  Rok 2011   749
  Rok 2010   3237
  Rok 2009   1013
  Rok 2008   787
 Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości   2443
  Rok 2017   191
  Rok 2016   526
  Rok 2015   4428
  Rok 2014   681
  Rok 2013   818
  Rok 2012   886
  Rok 2011   850
  Rok 2010   5191
 Zasób mieszkaniowy gminy   248
Załatwianie Spraw
 Procedury przyjmowania i załatwiania spraw   2502
  Małżeństwa, narodziny, zgony   876
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   559
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   757
   Sporządzenie aktu urodzenia   653
   Sporządzenie aktu zgonu   552
  Dowody osobiste   809
   Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy   633
  Meldunki   804
   Zameldowanie na pobyt stały   569
   Zameldowanie na pobyt czasowy   503
   Wymeldowanie z pobytu stałego   558
   Wymeldowanie z pobytu czasowego   528
  Zezwolenia i decyzje   979
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   984
 Działalność gospodarcza   800
  CEIDG   609
  Druki do pobrania   492
Inne
 Jednostki organizacyjne   4723
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   2021
   Kontakt   6981
   Kierownictwo   1234
   Statut   800
   Ewidencje i rejestry   861
   Procedury   892
   Ogłoszenia o naborze   973
  Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Kodrębie   4648
  Szkoła Podstawowa w Rzejowicach   2983
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie   3161
  Zakład Gospodarki Komunalnej   3824
  Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie   2072
 Jednostki pomocnicze   2551
  Sołectwa   1481
   Statut Sołectw   767
 Zarządzanie kryzysowe   382
  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego   271
  Zgromadzenia   274
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   2473
  Skład Komisji   904
  Programy   120
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi   1222
  Program współpracy   840
  Sprawozdania   516
  Pożytek publiczny   429
 Konsultacje społeczne   51
 Oświadczenia majątkowe   5712
  Wójt   3985
  Sekretarz   2853
  Skarbnik   2493
  Kierownik Biblioteki   1926
  Kierownik SPZOZ   3180
  Kierownik GOPS   1778
  Kierownik ZGK   2926
  Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta   2040
  Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta   1798
  Dyrektor ZSG w Kodrębie   5437
  Dyrektor PSP w Rzejowicach   3036
  Kierownik USC   2370
 Wybory parlamentarne   1302
  Wybory parlamentarne 2015   816
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014   1780
  Wybory parlamentarne 2011   1372
  Wybory parlamentarne 2007   1181
   Informacje   649
   Zarządzenia   633
 Wybory Prezydenckie   1104
  Wybory Prezydenckie 2015   879
  Wybory Prezydenckie 2010   972
   Informacje   502
 Wybory samorządowe   2044
  Wybory Samorządowe 2014   3834
   Informacje   1934
  Wybory Samorządowe 2010   806
  Wybory samorządowe 2006   2843
   Komunikaty PKW   942
   Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb   1201
   Komunikaty Komisarza Wyborczego   996
   Pozostałe informacje   957
   Komunikaty/Uchwały GKW   1710
   Wyniki z wyborów   1926
 Wybory do Izb Rolniczych   1133
 Wybory Ławników   566
  Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019   1331
 Spisy Powszechne   979
  Powszechny Spis Rolny 2010   1002
   Informacje   732
  Narodowy Spis Powszechny 2011   683
 Referenda   504
  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.   723
 Strategie, plany i programy   725
  Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032   432
  STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023   459
  PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023   238
  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb   264
  PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB   246
 Rejestry i ewidencje   2606
  Rejestry publiczne   1468
  Rejestr instytucji kultury    709
 Kontrole w Urzędzie   930
  2013 r.   452
 Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi   710
  Informacje   1079
   Kontakt   396
  Aktualności   1008
  Dokumenty do pobrania   691
  Linki   644
 Nieodpłatna pomoc prawna   404
 Redakcja Biuletynu   2775
Dostęp do Informacji Publicznej
 Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP   10627
 Wniosek o udostępnienie informacji   2489
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Elektroniczna Srzynka Podawcza   2428


wersja do druku drukuj